"Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie" w ramach realizacji projektu systemowego MCPS "Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” realizuje badania dotyczące polityki społecznej w regionie. Poniżej prezentujemy Państwu raporty z badań.

 

Rok 2013

 

W roku 2013 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zrealizowało 4 badania z zakresu polityki społecznej w regionie.

1. „Badanie postaw członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim”

Badanie miało na celu określenie wiedzy i postaw członków zespołów interdyscyplinarnych w odniesieniu do potrzeby stosowania oraz skutków stosowania programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc i programów ochrony osób dotkniętych przemocą a także form i zakresów szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych. Ponadto celem badania było określenie stopnia współpracy członków zespołów interdyscyplinarnych z pracownikami socjalnymi w kontekście rozwoju form i kierunków pracy socjalnej.

raport do pobrania

2. „Badanie dotyczące stanu realizacji projektów systemowych we wszystkich gminach i powiatach Mazowsza”

Głównym celem badania było uzyskanie informacji o stanie realizacji oraz poziomie zaangażowania beneficjentów projektów systemowych poddziałania 7.1.1. i 7.1.2. na terenie województwa mazowieckiego.

raport do pobrania

3. „Analiza podejmowanych działań w obszarze bezdomności i mieszkalnictwa socjalnego celem zebrania danych niezbędnych dla opracowania diagnozy strategii polityki społecznej województwa mazowieckiego w obszarze bezdomności i mieszkalnictwa socjalnego”

Realizacja badanie posłużyła uzyskaniu informacji w oparciu o podejmowane działania z zakresu pracy socjalnej o skali zjawiska bezdomności i migracji osób bezdomnych na terenie województwa mazowieckiego oraz o zasobach i potrzebach rozwoju infrastruktury mieszkalnictwa socjalnego.

raport do pobrania

4. „Badanie dotyczące przeglądu kluczowych tematów badań dotyczących pomocy społecznej, Aktywnej Integracji i wykluczenia społecznego na Mazowszu w kontekście realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”

Badanie posłużyło zidentyfikowaniu i opisaniu zagadnień podejmowanych w opracowaniach badawczych z dziedziny polityki społecznej, w szczególności dotyczących pomocy społecznej, aktywnej integracji i wykluczenia społecznego na Mazowszu.

raport do pobrania

 

Rok 2014

 

W roku 2014 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zrealizowało badanie z zakresu Ekonomii Społecznej w regionie mazowieckim.

Badanie : „Przygotowanie i przeprowadzenie badania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie zaangażowania społecznego przedsiębiorców i ich udziału w rozwoju lokalnym, a także w kontekście świadomości osób współtworzących istniejące podmioty ekonomii społecznej w zakresie stosowania przez biznes strategii CSR i możliwości nawiązania w oparciu o nią trwałych relacji BIZNES-PES”

raport do pobrania

 

Rok 2015

 

W roku 2015 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zrealizowało następujące badania:

1. Wykonanie badania społecznego na temat: „Określenie jakości i poziomu współpracy placówek ochrony zdrowia psychicznego z instytucjami udzielającymi pomocy i oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie oraz określenie możliwości wsparcia do zatrudnienia osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie w tym z perspektywy Powiatowych Urzędów Pracy na terenie województwa mazowieckiego”.

Raport do pobrania

2. Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego, dotyczącego procesu budowania ekonomii społecznej na Mazowszu (z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych gminach i powiatach województwa mazowieckiego) pt. „Proces budowania ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Raport do pobrania

3. Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego, dotyczącego procesu budowania skutecznego systemu wsparcia finansowego dla rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu pt. „System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Raport do pobrania

4. Wykonanie ewaluacji „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” za lata 2013-2014.

Raport do pobrania

5. Wykonanie końcowej ewaluacji projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”.

Raport do pobrania
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki