Dokumenty programowe

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
   
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki
  - wersja obowiązująca od 1 lipca 2014 r.

System Realizacji Programu Kapitał Ludzki:

 1. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
 2. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
   
 3. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
   
 4. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. (wersja 8.6.0)
   
 5. Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
   
 6. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki
  - wersja obowiązująca od lipca 2013 r.
 7. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
   
 8. Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
   
 9. Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach PO KL
 10. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
   
 11. Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL
  - wersja obowiązująca od 15 lipca 2013 r.
 12. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
 13. Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  - wersja obowiązująca od 6 grudnia 2011 r.
   
 14. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   
 15. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki
   
 16. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
   
 17. Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   
 18. Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL

Dokumenty dodatkowe

 1. Dokumenty dotyczące PEFS 2007
   
 2. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki