Domy Pomocy Społecznej

Na Mazowszu funkcjonuje 96 domów pomocy społecznej, w samej Warszawie jest ich 18. Są to placówki zapewniające całodobową opiekę osobom, które jej wymagają z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W końcu 2010 roku przebywało w nich blisko 10 tysięcy pensjonariuszy.

Ze względu na typ domu pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje: 30 domów dla osób w podeszłym wieku, 23 domy dla osób przewlekle, somatycznie chorych, 21 domów dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 8 domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz 14 domów dla osób przewlekle, psychicznie chorych.

Domy pomocy społecznej świadczą swoim pensjonariuszom usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Wbrew obiegowej opinii, to tętniące życiem placówki, których mieszkańcy często dopiero w nich zaczynają się odnajdywać: odkrywać nie tylko swoje miejsce, ale także realizować się twórczo, uprawiać hobby, poznawać nowych ludzi.

Kadra mazowieckich domów pomocy społecznej to setki wysokiej klasy specjalistów: pracowników socjalnych, psychologów, lekarzy, rehabilitantów, instruktorów terapii zajęciowej. Ci specjaliści pracują bezpośrednio z pensjonariuszami, podobnie jak całe rzesze wykwalifikowanych opiekunek. Jednak, by każdy z tych domów mógł sprawnie funkcjonować, potrzebni są w nich wykwalifikowani menedżerowie, księgowi, specjaliści od zamówień publicznych. I wolontariusze, którzy poświęcając swój czas osobom samotnym, mogą właśnie w tych placówkach zdobyć kwalifikacje, przydatne na przykład w przyszłej pracy zawodowej. (Link:  „Dobre praktyki wolontariatu…”)

Zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r., w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Postępowanie w sprawie skierowania, a następnie umieszczenia w domu pomocy społecznej, podejmuje pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu – w sytuacji przewidzianej przepisami. Niezbędną dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS.
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki