Doradztwo 2014

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że roku 2014 w ramach realizacji projektu systemowego 7.1.3 PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” kontynuowane jest świadczenie doradztwa specjalistycznego na rzecz instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Specjalistyczne doradztwo w ramach projektu systemowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest adresowane przede wszystkim do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Specjalistyczne doradztwo dotyczy wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie:

 1. Kierunków rozwoju pracy socjalnej – prowadzenie pogłębionej diagnozy i budowanie planu pomocy osobie/ rodzinie w oparciu o Model Systemowy Pracy Socjalnej (MSPS)
 2. Wykorzystania kontraktu socjalnego jako narzędzia skutecznej i efektywnej pracy socjalnej
 3. Wsparcia doradczego dla pracowników socjalnych OPS/PCPR do superwizji pracy socjalnej
 4. Współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w związku z nowym okresem programowania funduszy europejskich na lata 2014 - 2020
   

Ponadto dotyczy:

 • metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej,
 • poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej,
 • budowania zintegrowanej polityki społecznej w regionie (w tym również poprzez regionalne platformy współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej),
 • prowadzenia monitoringu i ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL.,
 • metodyki i form pracy socjalnej,
 • budowania i rozwoju partnerstwa lokalnego.
   

Formy doradztwa:

 1. spotkania indywidualne w siedzibie JOPS/innym wskazanym miejscu (po uprzednim umówieniu się z doradcą),
 2. spotkania grupowe organizowane w subregionach województwa,
 3. telefoniczna - w godz. 900-1530, od poniedziałku do piątku, tel. (22) 622 42 32 w. 42,
 4. odpowiedź pisemna na zapytania skierowane faxem, pocztą tradycyjną, e-mail - zakładka na stronie internetowej: "Doradztwo – zadaj pytanie" (zadaj pytanie),

Sposób zgłaszania zapotrzebowania na doradztwo (do wyboru):

 • wypełnienie i przesłanie „Zapotrzebowania na doradztwo w 2014 roku” e-mailem (skan), faxem lub pocztą (formularz do pobrania)
 • zgłoszenie skierowane bezpośrednio do doradców w formie; pisemnej, e-mailowej, telefonicznej lub za pomocą strony internetowej projektu (dane kontaktowe)

Szczegółowe warunki korzystania z doradztwa określa Regulamin korzystania z usług doradczych w 2014 roku.

Inny zakres doradztwa:

Oczekujemy na Państwa pytania!
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki