Doradztwo w zakresie współpracy OPS, PCPR z PUP

 

Dokumenty do pobrania

 1. Pismo dot. nawiązywania partnerskiej międzyinsytucjonalnej współpracy pomiędzy PUP a OPS
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009r. w sprawie programów specjalnych
 5. Program Aktywizacja i Integracja - kierunkowe wytyczne dla podmiotów organizujących Program Aktywizacja i Integracja

 

Materiały informacyjne

 

Spis treści

 1. Instrumenty rynku pracy i wybrane formy wsparcia bezrobotnych
 2. Usługi rynku pracy
 3. Instytucje rynku pracy
 4. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
 5. Osoby nie posiadające żadnego tytułu do ubezpieczenia mają możliwośc zawarcia umowy o dowolne ubezpieczenie zdrowotne

 

1. Instrumenty rynku pracy i wybrane formy wsparcia bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)

Dodatek aktywizacyjny
Podstawa prawna:

 • art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118, z późn. zm.)


Dokonanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Podstawa prawna:

 • art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 457).

Dokonanie podmiotowi prowadzącemu niepubliczne przedszkole lub szkołę niepubliczną refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Podstawa prawna:

 • art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 457).


Finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy
Podstawa prawna:

 • art. 48 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Prace interwencyjne
Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 26, art.51, art. 56, art. 59, art. 59 a, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25)

Prace społecznie użyteczne
Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 23a, art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 921)


Przyznawanie bezrobotnemu/absolwentowi/absolwentowi klubu integracji społecznej centrum integracji społecznej środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
Podstawa prawna:

 • art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46 ust. 1b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. poz. 456 )


Refundacja producentowi rolnemu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Podstawa prawna:

 • art. 46 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. , poz. 457).


Roboty publiczne
Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 32, art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25)


Staż
Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 34 i 35, art. 53, art. 54, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118, z późn. zm.)


Przygotowanie zawodowe dorosłych
Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 29 a i b, art. 53 a – m, art. 54, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. 2014, poz. 497).


Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Podstawa prawna:

 • art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Umowa z agencją zatrudnienia na doprowadzenie bezrobotnego do zatrudnienia
Podstawa prawna:

 • art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
Podstawa prawna:

 • art. 61e pkt 1 oraz art. 61s ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
Podstawa prawna:

 • art. 61e pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Sfinansowanie usług doradczych i szkoleniowych osobom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
Podstawa prawna:

 • art. 61e pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Jednorazowe umorzenie należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
Podstawa prawna:

 • art. 61p ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Umorzenie w całości lub części należności z tytułu niespłaconej pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego / pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
Podstawa prawna:

 • art. 61r ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych 4 kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego
Podstawa prawna:

 • art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym
Podstawa prawna:

 • art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Jednorazowe środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem
Podstawa prawna:

 • art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Program Aktywizacja i Integracja
Podstawa prawna:

 • art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Programy specjalne
Podstawa prawna:

 • 66a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Programy regionalne
Podstawa prawna:

 • art. 66c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac


Zlecanie działań aktywizacyjnych
Podstawa prawna:

 • art. 66d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
Podstawa prawna:

 • art. 66e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
Podstawa prawna:

 • art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
Podstawa prawna:

 • art. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia
Podstawa prawna:

 • art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku


Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
Podstawa prawna:

 • art. 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25)


Stypendia w okresie kontynuowania nauki
Podstawa prawna:

 • art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
Podstawa prawna:

 • art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Grant na telepracę
Podstawa prawna:

 • art. 60a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
Podstawa prawna:

 • art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę
Podstawa prawna:

 • art. 60c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
Podstawa prawna:

 • art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

2. Usługi rynku pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi usługami rynku pracy są:

 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe;
 • organizacja szkoleń.


Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pośrednictwo pracy prowadzone jest nieodpłatnie przez powiatowe urzędy pracy.

Powiatowy urząd pracy przyjmuje od pracodawców oferty pracy i udostępnia je osobom zainteresowanym, poprzez umieszczenie informacji o ofercie w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie oraz internetowej bazie ofert pracy.

Bezrobotni mogą uzyskać od pośredników pracy:

 • informacje o ofertach pracy,
 • pomoc w znalezieniu właściwych dla siebie ofert,
 • skierowania do pracy na zgłoszone przez pracodawców miejsca pracy,
 • informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.


Pracodawcy mogą uzyskać od pośredników pracy pomoc:

 • we właściwym przygotowaniu ofert pracy,
 • w upowszechnieniu ofert pracy,
 • w doborze kandydatów odpowiadających oczekiwaniom zawartym w ofertach,
 • informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.

Szczególną formą pośrednictwa pracy jest międzynarodowe pośrednictwo pracy realizowane w ramach sieci EURES funkcjonującej we wszystkich publicznych służbach zatrudnienia państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Sieć EURES w polskich wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy pomaga poszukującym pracy znaleźć odpowiednie zatrudnienie w innym państwie, a polskim pracodawcom pozyskać pracowników z wymaganymi kwalifikacjami z innych państw należących do sieci EURES. Zainteresowani mogą także uzyskać informacje o warunkach życia i pracy w wybranym kraju.

Pośrednictwo pracy prowadzą pośrednicy pracy z powiatowych urzędów pracy oraz Doradcy EURES i Asystenci EURES z wojewódzkich urzędów pracy.

Pośrednictwo pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia wykonywane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości i jawności.

Więcej informacji na stronie: www.psz.praca.gov.pl i www.eures.praca.gov.pl, www.praca.gov.pl


Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego. Usługa poradnictwa zawodowego świadczona jest przez powiatowe urzędy pracy, przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.

Bezrobotni i poszukujący pracy mogą uzyskać od doradców zawodowych pomoc w:

 • określeniu na czym polegają ich rzeczywiste trudności w znalezieniu pracy,
 • rozpoznaniu swoich preferencji i predyspozycji zawodowych,
 • wyborze odpowiedniego rodzaju pracy lub kierunku szkolenia czy przekwalifikowania,
 • zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej,
 • uzyskaniu informacji o zawodach
 • nabyciu umiejętności poszukiwania pracy.

Osoba, która nie potrzebuje porady zawodowej, a jedynie chce zdobyć informacje niezbędne w procesie realizacji planów zawodowych, może skorzystać z zasobów informacji zawodowej.

Więcej informacji na stronie: www.psz.praca.gov.pl


Organizacja szkoleń

Osoby uprawnione do uzyskania pomocy

Sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy szkoleń, studiów podyplomowych, pożyczek szkoleniowych, i egzaminów może otrzymać osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, która jest:

 1. bezrobotna,
 2. poszukująca pracy i spełnia jedno z kryteriów:

  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 3. w wieku 45 lat lub powyżej i jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

Cele i zakres pomocy

Urząd pracy, o ile nie dysponuje ofertą odpowiedniej pracy, może pomóc lepiej dostosować kompetencje klienta do potrzeb pracodawców, oferując tzw. podstawowe usługi szkoleniowe:

 1. skierowanie na szkolenie w formie kursowej,
 2. finansowanie studiów podyplomowych,
 3. udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 4. finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.

SZKOLENIA

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia są inwestycją zwiększającą szansę uczestnika na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenie oferowane przez urząd pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Osoba skierowana na szkolenie może wziąć udział:

 • w szkoleniu grupowym organizowanym (kontraktowanym) przez urząd pracy zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • w szkoleniu indywidualnym, wskazanym przez siebie, jeżeli uzasadni jego celowość; w danym roku z Funduszu Pracy można opłacić koszt tego szkolenia do wysokości 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • w szkoleniu na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową; w trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące.

Bezrobotnemu uczestnikowi szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe, finansowane z Funduszu Pracy. Wynosi ono 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia obejmuje co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej, chyba że nie ukończyła szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia. Wypłacane jest od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Przed zakwalifikowaniem na szkolenie kandydat może zostać skierowany na badania psychologiczne i lekarskie, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie, które osoby uzyskają w wyniku szkolenia. Koszt tych badań oraz koszt dojazdu na badania jest finansowany przez urząd pracy.

Istnieje również możliwość sfinansowania (w formie zwrotu) całości lub części kosztów przejazdu na szkolenie. Dotyczy to również sytuacji, gdy szkolenie odbywa się w tej samej miejscowości, co miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia, tj. kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej. Prawo do zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie mają wszystkie osoby uprawnione do szkoleń, tj. zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby poszukujące pracy oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej. Można również ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania uczestnika i stosowny zapis został sformułowany w umowie zawartej z instytucją szkoleniową.

Wszystkim uczestnikom szkoleń przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia.

Osoba uczestnicząca w szkoleniu, samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, może otrzymać na okres trwania szkolenia refundację kosztów opieki nad tym dzieckiem w miesięcznej wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych. Refundacja ta przysługuje wówczas, gdy przychód tej osoby nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na podobnych zasadach przysługuje refundacja kosztów opieki nad osoba zależną.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

STUDIA PODYPLOMOWE

Starosta na wniosek bezrobotnego, poszukującego pracy lub pracownika w wieku 45 lat i więcej, może sfinansować do wysokości 100% koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi. Z Funduszu Pracy można opłacić koszt studiów podyplomowych do wysokości 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów oraz wypłaty stypendium, do planowanego terminu ich zakończenia. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie podlega zwrotowi.

POŻYCZKI NA SZKOLENIA

Starosta na wniosek bezrobotnego, poszukującego pracy lub pracownika w wieku 45 lat i więcej może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka nie może przekroczyć 4 - krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

Udzielona pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie, a także niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

FINANSOWANIE EGZAMINÓW I LICENCJI

Starosta na wniosek bezrobotnego lub uprawnionej osoby poszukującej pracy może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztu egzaminu lub uzyskania licencji nie może przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta może również sfinansować z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty przejazdu na egzamin poniesione przez bezrobotnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).


3. Instytucje rynku pracy

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy. Celem działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do: pełnego i produktywnego zatrudnienia;

 • rozwoju zasobów ludzkich;
 • osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
 • wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
 • zwiększenia mobilności na rynku pracy.

Instytucje rynku pracy to publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.

 1. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Więcej informacji na temat PSZ znajduje się na stronie internetowej: www.psz.praca.gov.pl
 2. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia. Więcej informacji na temat OHP znajduje się na stronie internetowej: www.ohp.pl
 3. Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Więcej informacji na temat agencji znajduje się na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl
 4. Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. Więcej informacji na temat instytucji szkoleniowych znajduje się na stronie internetowej: www.ris.praca.gov.pl
 5. Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą. Więcej informacji o szczególnie ważnych instytucjach dialogu społecznego znajduje się na stronach internetowych:
 6. Instytucje partnerstwa lokalnego są instytucjami realizującymi inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez organy samorządu terytorialnego. Więcej informacji znaleźć można w podręczniku „Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”

W obszarze rynku pracy funkcjonuje szereg innych podmiotów wspierających działania instytucji rynku pracy, np: gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Problematyką rynku pracy zajmuje się też wiele organizacji pozarządowych.

Spośród wyszczególnionych instytucji rynku pracy, największy udział w działaniach podejmowanych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, mają publiczne służby zatrudnienia. Jakość usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia jest systematycznie podnoszona. Jest to możliwe dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań i doskonaleniu narzędzi ułatwiających świadczenie usług i zwiększających zadowolenie klientów. Takim, nowym jakościowo, rozwiązaniem jest uruchomienie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Jest to centrum kontaktowe klientów służb zatrudnienia z całej Polski, dostępne poprzez infolinię, portal internetowy oraz formularze kontaktowe. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.zielonalinia.gov.pl

 

4. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020


Priorytet III. Aktywna integracja w społeczności lokalnej

Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją polityki aktywnej integracji wskazują na potrzebę nie tylko ich kontynuacji, ale konieczność ich poszerzenia i skorygowania w takim stopniu aby wyeliminować pozorne rezultaty i nieefektywne komponenty dotychczasowych rozwiązań. Działania te, realizowane będą w sposób systemowy przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje obywatelskie, w tym także przez spółdzielnie socjalne, zaadresowane do osób wykluczonych społecznie oraz osób w ich otoczeniu (członków rodzin i sąsiadów). W dużo większym stopniu promowana i akcentowana będzie praca wobec całych społeczności, tak aby prowadzić do pełnego włączenia członków środowiska lokalnego.

Proponowane działania będą obejmować zarówno wsparcie dochodowe, jak również działania aktywizacyjne o znaczeniu społecznym i prozatrudnieniowym w połączeniu z jak najszerszym dostępem do usług użyteczności publicznej zwłaszcza usług zdrowotnych. Ich celem jest również odzyskanie samodzielności przez osoby wymagające wsparcia.

Tak wyznaczony kierunek interwencji publicznej będzie obejmował następujące działania
(przedsięwzięcia interwencji publicznej):


Działanie III.1 Zwiększenie uczestnictwa w życiu publicznym i zawodowym jednostek i rodzin zagrożonych marginalizowaniem społecznym poprzez system aktywnej integracji.

Podstawowym elementem nowych działań jest uporządkowanie systemu prawnego oraz działań organizacyjnych i edukacyjnych instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i integracją społeczną, oraz usługami społecznymi. W ramach zadania wspierane będą następujące przedsięwzięcia:

 1. przygotowanie i wdrożenie zmian prawnych, umożliwiających przebudowę systemu pomocy społecznej na rzecz rozwoju usług społecznych realizowanych w partnerstwie publiczno-społecznym, przy ograniczaniu wpływu bezpośrednich świadczeń pieniężnych, poprzez:
  • wprowadzenie nowych możliwości prawnych działań o charakterze środowiskowym, organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, wzmocnienie funkcji kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy socjalnej poprzez wprowadzenie jego różnych odmian w tym: rodzinnego, oraz projektów aktywności lokalnej (dla pewnych grup w lokalnym środowisku – z uwagi na jednorodną sytuację osób, np. kobiety samotnie wychowujące dzieci, lub społeczności na określonej przestrzeni – dom, ulica, sołectwo, osiedle);
  • wzmocnienie pracy socjalnej rozumianej jako profesjonalne działanie, oparte o etapy metodycznego działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego i projektów aktywności lokalnej z koniecznością zintegrowanego stosowania instrumentów aktywnej integracji, stanowiących zestaw usług mających na celu:
   • przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej,
   • rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej osób i rodzin a także lokalnych grup społecznych,
   •  zapobieganie procesom wykluczenia społecznego poprzez wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby, rodziny i środowiska w procesie dostępu do praw i usług społecznych i podwyższenie jakości życia.

    Katalog usług integracji społecznej określi organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego według podziału na usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i prozatrudnieniowym, które będą stosowane na obszarze gminy lub powiatu, określając sposób ich finansowania, zasady określenia standardów (standard minimalny i standard optymalny), oraz ryczałtowych kosztów usług.
     
  • poszerzenie możliwości łączenia socjalnego dodatku motywacyjnego, z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, w trakcie procesu aktywizacyjnego do 12 miesięcy;
  • określenie sposobów realizacji kontraktów socjalnych i projektów aktywności lokalnej partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi, a także łączenie aktywnej integracji z działaniami w zakresie rewitalizacji jako część wspólnych działań.
  • wprowadzenie możliwości objęcia kompleksowym wsparciem mającym na celu przywrócenie na rynek pracy bezrobotnych klientów pomocy społecznej, którzy z powodu swoich deficytów i dysfunkcji są od rynku pracy oddaleni. Działania na rzecz tej grupy realizowane będą w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), inicjowanego wspólnie przez ośrodek pomocy społecznej i powiatowy urząd pracy. Rozwiązanie ma charakter fakultatywny, w przypadku jego podjęcia Program PAI realizowany będzie w ścisłej współpracy urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej na zasadach określonych w zawartym między podmiotami porozumieniu.
   • na etapie zgłoszenia klienta bez względu na rodzaj instytucji, realizowana będzie ścisła współpraca urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej na zasadzie umowy, w zdefiniowaniu potrzeb klienta oddalonego od rynku pracy, oraz właściwego skierowania do instytucji lub podmiotu integracji i pomocy społecznej (segmentacja klientów). Do Programu PAI mogą być kierowani bezrobotni klienci pomocy społecznej, których powiatowy urząd pracy zakwalifikował w wyniku profilowania do profilu oddalonych od rynku pracy.
   • osoba skierowana do Programu PAI zostanie objęta wsparciem urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ich właściwością. Określone zostanie wyraźne rozgraniczenie na:
    • działania instytucji pomocy społecznej związane z integracją społeczną, oraz aktywizacji zawodowej, które są przedłużeniem działań aktywizacji społecznej,
    • działania aktywizujące instytucji rynku pracy mające na celu umożliwienie podwyższenia lub zmiany kwalifikacji lub podjęcia zatrudnienia (szkolenia, zatrudnienie subsydiowane).

     Osoba skierowana z instytucji lub podmiotu pomocy i integracji społecznej do instytucji rynku pracy objęta zostanie indywidualnym planem działania.
      
   • działania aktywizujące pomocy i integracji społecznej trwające do 12 miesięcy składać się będą z integracji społecznej obejmującej wsparcie dochodowe z pomocy społecznej, oraz dostęp do usług w zakresie aktywizacji społecznej, usług edukacyjnych i zdrowotnych. Działania te mają na celu:
    • przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej,
    • rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej osób i rodzin,
    • zapobieganie procesom wykluczenia społecznego podwyższenie jakości życia.

     W działaniach pomocy i integracji społecznej udział jako partner lub wykonawca usług uczestniczyć będą organizacje obywatelskie.
      
   • elementem komplementarnym z działaniami w zakresie pomocy i integracji społecznej będą działania z zakresu aktywizacji zawodowej realizowane przez powiatowy urząd pracy, obejmujące w szczególności prace społecznie użyteczne (badające gotowość do podjęcia zatrudnienia przez okres do 6 miesięcy), lub możliwość szkolenia zawodowego celem zdobycia lub podwyższenia umiejętności zawodowych lub uprawnień zawodowych (do 3 miesięcy).
   • ośrodek pomocy społecznej może w ramach aktywnej integracji zaoferować czasową aktywność w ramach podmiotów zatrudnienia socjalnego (przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej) lub czasowe podjęcie zatrudnienie w spółdzielni socjalnej założonej przez jednostkę samorządu terytorialnego i organizację obywatelską, w połączeniu z realizacją kontraktu socjalnego lub projektu lokalnego. Działania będą realizowane przez podmioty publiczne jak i podmioty sektora ekonomii społecznej, w tym szczególnie przez podmioty zatrudnienia socjalnego; Jednym z elementów zakończenia ścieżki reintegracyjnej będzie również podniesienie samodzielności w funkcjonowania, przywracając osoby wykluczone do uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym.
   • konsekwencją udziału w Programie PAI może być, skierowanie bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy działający w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia u pracodawcy w tym podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej tworzonej przez osoby prawne, lub skierowania bezrobotnego do agencji zatrudnienia, o charakterze niekomercyjnym, jeżeli dla powiatowego urzędu pracy współpracującego z ośrodkiem pomocy społecznej, zostanie wyłoniona przez marszałka województwa agencja zatrudnienia obsługująca bezrobotnych w ramach zlecania usług.

    Osoby uczestniczące w każdej ze ścieżek będą monitorowane, przez podmioty pomocy i integracji społecznej, do 24 lub 30 miesięcy po zakończeniu udziału w procesie reintegracji.

Plan ścieżek aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej
 

 1. Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia socjalnego, umożliwiające stabilne finansowanie usług reintegracji społecznej i zawodowej w centrach i klubach integracji społecznej, realizujących wymagany standard usług oraz posiadających certyfikat (akredytację) ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (lub marszałka województwa) poprzez finansowanie:
  • ze środków Funduszu Pracy, w części dotyczącej reintegracji zawodowej oraz świadczeń integracyjnych, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, w wysokości uzgodnionej w porozumieniu z właściwym powiatowym urzędem pracy na podstawie kosztów reintegracji w ostatnich dwóch latach, jednak w kwocie nieprzekraczającej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za miesiąc na jednego uczestnika.
  • ze środków budżetów gmin, w części dotyczącej reintegracji społecznej, w wysokości uzgodnionej w porozumieniu z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem właściwego dla uczestnika zgodnie z przepisami pomocy społecznej na podstawie kosztów reintegracji społecznej w ostatnich dwóch latach.
 2. Wsparcie usług reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach zatrudnienia socjalnego w szczególności mogą być finansowane działania, dzięki którym możliwe będzie objęcie wsparciem większej liczby osób (uczestników) lub rozszerzenie zakresu wsparcia.
 3. Wsparcie rozwoju podmiotów otoczenia ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych oraz innych przedsiębiorstw społecznych jako formy zatrudnienia przejściowego dla osób wychodzących z warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej, placówek opiekuńczo- wychowawczych i innych tego typu placówek. Rodzaje wsparcia zostaną określone przez samorządy województw.
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Termin realizacji zadania 1              
2              
3              
4              
Źródła finansowania
 • Budżet państwa w tym:
  • budżet ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (1, 2, w zakresie regulacji prawnych), rezerwa celowa,
 • Regionalne Programy Operacyjne, Priorytet 9.4. (1,2,3, 4 w zakresie finansowania usług) oraz Priorytet 9.1,9.2 (w zakresie wspólnych projektów infrastrukturalnych i rewitalizacyjnych)
 • Fundusz Pracy (2 w zakresie finansowania reintegracji zawodowej),
 • Budżety wojewodów,
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego (1).
Koordynacja Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, samorządy województw.

 

5. Osoby nie posiadające żadnego tytułu do ubezpieczenia mają możliwośc zawarcia umowy o dowolne ubezpieczenie zdrowotne

Link do informacji


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki