Doradztwo w zakresie ekonomii społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jako regionalny ośrodek polityki społecznej, realizuje zadania w zakresie ekonomii społecznej, nałożone na samorząd województwa mazowieckiego przepisami ustawy z dnia 22 lutego 2013 roku o zmianie ustawy o pomocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 182 i poz.509).

Zadania te polegają na:

  1. koordynowaniu działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie,
  2. monitorowaniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości służącej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dniu 22 lipca 2013r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął „Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” (Uchwała ZWM Nr 1345/274/13), który został opracowany zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie z dnia 23 maja 2011r. Dokument ten, mający charakter operacyjno – wdrożeniowy, jest podstawą do prowadzenia polityki regionalnej w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej w regionie – w nowym okresie programowania funduszy unijnych.

Informujemy, że doradztwem w zakresie ekonomii społecznej zajmują się Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa mazowieckiego; doradztwo to prowadzone jest bezpłatnie. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do OWES z terenu woj. mazowieckiego:

Lider: Fundacja „Fundusz Współpracy”
Nazwa projektu: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”
Dane kontaktowe: Adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, tel: 22 450 98 10, fax: 22 450 98 03, e-mail: cofund@cofund.org.pl, www: http://cofund.org.pl
Rodzaj wsparcia: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, wsparcie dla osób prawnych chcących powołać spółdzielnię socjalną, działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych
Grupa docelowa: podmioty ekonomii społecznej (PES) funkcjonujące na terenie subregionu radomskiego, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej funkcjonujące na terenie subregionu radomskiego, osoby fizyczne zamieszkujące na terenie subregionu radomskiego, spełniające kryteria dostępu/kwalifikowalności, osoby prawne funkcjonujące na terenie subregionu radomskiego, spełniające kryteria dostępu/kwalifikowalności.
Okres działania: 08.2012 - 07.2014

Lider: Fundacja „Fundusz Współpracy”
Nazwa projektu: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”
Dane kontaktowe: Adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, tel: 22 450 98 10, fax: 22 450 98 03, e-mail: cofund@cofund.org.pl, www: http://cofund.org.pl
Rodzaj wsparcia: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, wsparcie dla osób prawnych chcących powołać spółdzielnię socjalną, działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.
Grupa docelowe: podmioty ekonomii społecznej (PES) funkcjonujące na terenie subregionu ostrołęckiego, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej funkcjonujące na terenie subregionu ostrołęckiego, osoby fizyczne zamieszkujące na terenie subregionu ostrołęckiego, spełniające kryteria dostępu/kwalifikowalności, osoby prawne funkcjonujące na terenie subregionu ostrołęckiego, spełniające kryteria dostępu/kwalifikowalności.
Okres działania: 08.2012 - 07.2014

Lider: Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
Nazwa projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”
Dane kontaktowe: Adres: ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, tel: 601 929 001, e-mail: beata.puda@owes.eu, www: http://www.owes.eu
Rodzaj wsparcia: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, wsparcie dla osób prawnych chcących powołać spółdzielnię socjalną, działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych
Grupy docelowe: podmioty Ekonomii Społecznej (ich członkowie/pracownicy/wolontariusze), osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, Instytucje Otoczenia Sektora Ekonomii Społecznej
Okres działania: 11.2012 - 11.2014

Lider: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Nazwa projektu: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim
Dane kontaktowe: Adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel: 23 671 13 06, e-mail: owes-ciechanow@wp.pl, www: http://www.srcp.radom.net
Rodzaj wsparcia: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, wsparcie dla osób prawnych chcących powołać spółdzielnię socjalną, działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych
Grupy docelowe: 560 osób ( 364 kobiet, 196 mężczyzn), z subregionu ciechanowskiego (woj. mazowieckie), w tym: 60 osób fizycznych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, 500 osób zatrudnionych- przedstawicieli instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. W w/w grupie 168 osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich, miejsko- wiejskich i miast do 25 ty. Mieszkańców oraz 8 podmiotów otoczenia sektora ekonomii społecznej
Okres działania: 01.2013 - 06.2015

Lider: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Nazwa projektu: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim”
Dane kontaktowe: Adres: ul. Chopina 10 (budynek ZAZ, lokal nr 006), 08-110 Siedlce, tel: 535 792 901, e-mail: owes-s@frso.pl.
Rodzaj wsparcia: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, wsparcie dla osób prawnych chcących powołać spółdzielnię socjalną
Grupy docelowe: PES oraz ich pracownicy/czki z subregionu, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, grupy nieformalne oraz w uzasadnionych przypadkach JST, przedstawiciele biznesu, organizacje pozarządowe, działaniami OWES w ramach subregionu siedleckiego objęte są następujące powiaty: siedlecki, łosicki, węgrowski, sokołowski, powiat m. Siedlce, miński, garwoliński.
Okres działania: 05.2012 - 12.2014

Lider: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Nazwa projektu: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”
Dane kontaktowe: ul. Kłopotowskiego 6 lok 59/60, 03-717 Warszawa, tel: 22 616 33 16, fax: 22 616 33 16, e-mail: owes-w@frso.pl
Rodzaj wsparcia: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, wsparcie dla osób prawnych chcących powołać spółdzielnię socjalną.
Grupy docelowe: PES oraz ich pracownicy/czki z subregionu, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, grupy nieformalne oraz w uzasadnionych przypadkach JST, przedstawiciele biznesu, organizacje pozarządowe, działaniami OWES w ramach subregionu warszawskiego objęte są następujące powiaty: m.st. Warszawy, piaseczyński, grodziski, legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, otwocki, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski, wołomiński.
Okres działania: 05.2012 - 12.2014


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki