Interpretacje

1.Pismo MRR w sprawie wykazywania podatku VAT w budżecie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (DZF-IV-92264-5-IK/08/858)
2.Pismo MRR dotyczące kwestii związanych z kwalifikowalnością podatku VAT oraz kosztów personelu w zadaniach zlecanych (DZF-IV-92261-8-AS/08/935)
3.Interpretacja MRR dotycząca kwestii kwalifikowalności uczestników projektów (DZF-IV-92261-6-RP/08/864)
4.Stanowisko MRR z 14.03.2008r. w sprawie wkładu własnego MOPS/MOPR
5.Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące problematyki wykreślania z rejestrów urzędów pracy osób uczestniczących w projektach PO KL w ramach projektów OPS i PCPR
6.Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące statusu beneficjenta OPS i PCPR
7.Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące księgowania środków europejskich i wkładu własnego.
8.Informacja dotycząca sposobu dokumentowania aktywnej integracji w projektach systemowych
9.Interpretacja Instytucji Zarządzającej w sprawie (w pkt.2) rozliczania środków PFRON w projekcie systemowym
10.Pismo MPiPS skierowane do Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego

[1] 2 z 2 następna


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki