Kampanie 2011

W 2011 roku Wydział ds. realizacji POKL Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zrealizował cztery kampanie promujące:

  1. aktywną integrację w społecznościach lokalnych,
  2. przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy i wykluczeniu społecznemu oraz podmioty ekonomii społecznej,
  3. wolontariat i jego rolę w aktywnej integracji osób wykluczonych,
  4. pracę socjalną i instytucje aktywnej integracji i ich rolę w aktywizacji osób wykluczonych.

Do stałej współpracy przy realizacji kampanii zaprosiliśmy: Polskie Radio – Program 1, Radio dla Ciebie oraz Telewizję Polską – Oddział w Warszawie.

Kampania promująca aktywną integrację w społecznościach lokalnych to m.in. 44 audycje radiowe (reportaże i wywiady) emitowane w „Sygnałach Dnia” i „Popołudniu z Jedynką” w sierpniu i wrześniu ub. roku oraz 10 audycji telewizyjnych (reportaży i felietonów) emitowanych w Telewizji Polskiej – Oddział Warszawa w listopadzie i grudniu ub. roku.
W ramach tej kampanii wydaliśmy także 2 informatory: Co powinien wiedzieć samorządowiec o aktywnej integracji i Co to jest projekt socjalny?, każdy w nakładzie po 1000 egz.
Podsumowaniem działań projektowych była zorganizowana również w tej kampanii dwudniowa konferencja „Pomoc i aktywna integracja na Mazowszu” połączona z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego z udziałem 240 przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Kampania promująca przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy i wykluczeniu społecznemu oraz podmioty ekonomii społecznej to także kilka cykli audycji radiowych emitowanych tym razem w regionalnym Radiu dla Ciebie w październiku i listopadzie – w sumie 25 audycji połączonych z kampanią internetową na www.rdc.pl pod wspólnym hasłem „Nie daj się biedzie”.
Telewizja Polska – Oddział Warszawa przygotowała w ramach tej kampanii kolejne 4 reportaże i 6 felietonów. Ich emisja pod wspólnym tytułem „Przywrócić marzenia” miała miejsce w listopadzie i grudniu ub. roku.
Podobnie, jak w pierwszej, również w ramach tej kampanii przygotowaliśmy i wydaliśmy informator pt. Realizacja projektu socjalnego dla rozwoju ekonomii społecznej.

Kampania promująca działania wolontariatu i jego roli w aktywnej integracji osób wykluczonych to m.in. Dni otwarte placówek pomocy społecznej zorganizowane z udziałem 10 placówek z Warszawy i województwa mazowieckiego. Podczas dni profesjonalna ekipa filmowa przygotowała dokumentację audiowizualną z przebiegu imprez w poszczególnych placówkach i 15-minutowy reportaż „Dobre praktyki w Domach Pomocy Społecznej.”
Efektem tej kampanii są kolejne audycje w „Sygnałach Dnia” i „Popołudniu z Jedynką”. W sumie 25 krótkich reportaży i wywiadów emitowanych w grudniu 2011 r.
Wydaliśmy także kolejny informator pt. Wolontariat w domu pomocy społecznej.

Kampanię promującą pracę socjalną i instytucje aktywnej integracji i ich rolę w aktywizacji osób wykluczonych pod hasłem „Zawsze pomocni”, realizowaną na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, zainaugurowała pierwsza na Mazowszu konferencja z udziałem pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli służb i instytucji współpracujących i dziennikarzy.
W ramach tej kampanii zorganizowane zostały warsztaty dziennikarskie przygotowujące do wystąpień publicznych pracowników pomocy społecznej.
Pracę socjalną promowały również media: Radio dla Ciebie, które zrealizowało i nadało 32 krótkie audycje, Telewizja Polska – Oddział Warszawa, która wyemitowała kilka wywiadów i felietonów oraz tygodnik „Polityka” i „Gazeta Wyborcza”.
Efektem kampanii „Zawsze pomocni” jest również 6 filmów instruktażowo-edukacyjnych przygotowanych przez profesjonalną ekipę filmową nt. metod prowadzenia pracy socjalnej dzieckiem i rodziną, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, sposobów aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji PAL.

W realizacji wszystkich kampanii aktywnie uczestniczyło kilkadziesiąt instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu całego Mazowsza m.in.: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej a także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, władz i instytucji samorządowych, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie i organizacji pozarządowych oraz pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie dziękuje wszystkim Osobom i Instytucjom za współpracę przy realizacji poszczególnych kampanii.

piątek, 04 listopada 2011

Listopad jest kolejnym miesiącem realizacji kampanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod hasłem „Zawsze pomocni”...

czwartek, 15 września 2011
W końcu sierpnia 2011 roku rozpoczęliśmy pierwszą z zaplanowanych na ten rok kampanii społecznych informujących o projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz jednostki pomocy i integracji społecznej na Mazowszu.
Data wydarzenia: 27 - 28 września 2011
W dniach 27-28 września br. w Hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa inaugurująca działania w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” 2011.

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki