Kampanie 2012

W 2012 roku Wydział ds. realizacji projektów POKL Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przygotował kolejne kampanie, których tematem było:

  1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – nowe formy aktywnej integracji,
  2. aktywna integracja w pomocy społecznej,
  3. ekonomia społeczna,
  4. rola pracy socjalnej w aktywnej integracji.

Kampanie informacyjno-promocyjne były jednym z zadań projektu systemowego MCPS „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” 2012.

W ramach kampanii zrealizowaliśmy audycje radiowe, telewizyjne i reportaż filmowy, zorganizowaliśmy konferencje a także wydaliśmy książki.

Na kampanię dotyczącą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowych form aktywnej integracji złożyły się 3 cykle audycji radiowych i 4 cykle audycji telewizyjnych, oraz publikacja książkowa.

Audycje radiowe przygotowywaliśmy wspólnie z Radiem Dla Ciebie – Regionalną Rozgłośnią Polskiego Radia. Wspólny tytuł audycji brzmiał "Rozmowy o pomaganiu". Ich tematy koncentrowały się w wokół działań pomocy społecznej a dotyczyły pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i rodziną w kryzysie. W każdym odcinku cyklu prezentowany był krótki reportaż z działań wybranej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, który poprzedzał dyskusję w studiu. W dyskusjach uczestniczyli pracownicy tych jednostek, urzędów, instytucji i służb z nimi współpracujących, organizacji pozarządowych oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Oprócz audycji radiowych przygotowaliśmy, we współpracy z Telewizją Polską – Oddziałem w Warszawie, cztery cykle audycji telewizyjnych pod wspólnym tytułem "Przewodnik po pomaganiu – Móc pomóc". Poświęciliśmy je pracy osób i instytucji wspierających, których zadaniem jest pomoc osobie/rodzinie w wyjściu z kryzysu. Zajęliśmy się profesjonalną pomocą świadczoną osobom starszym, bezrobotnym, dziecku i rodzinie w kryzysie oraz ludziom cierpiącym na zaburzenia psychiczne.

W ramach tej kampanii wydaliśmy też książkę pt. "Kiedy pomagać? Kiedy interweniować?" – autorstwa Mirosława Kaczmarka.

Kolejna kampania poświęcona była aktywnej integracji w pomocy społecznej. Zrealizowaliśmy tu kolejny już w ramach projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” reportaż telewizyjny „Dobre praktyki w aktywnej integracji”. Został on nagrany podczas seminariów inaugurujących nawiązanie nowych lokalnych parnterstw powiatowych. W roku 2012 do lokalnych partnerstw zgłosiło się pięć powiatów: białobrzeski, mławski, miński, ostrowski i przysuski. W seminariach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i służb z nimi współpracujących: Sądów Rejonowych, Komend Powiatowych Policji, Powiatowych Urzędów Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, szkół i organizacji pozarządowych. W reportażu prezentujemy m.in. wypowiedzi osób uczestniczących w seminariach i lokalne dobre praktyki na rzecz aktywnej integracji. Reportaż przeznaczony jest do emisji w telewizji i w Internecie.

Oprócz reportażu na tę kampanię złożyła się jeszcze publikacja książkowa pt. "Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej – pomoc społeczna i aktywna integracja" pod red. naukową Mirosława Grewińskiego i Jerzego Krzyszkowskiego.

Trzecia kampania dotyczyła ekonomii społecznej. Dyskutowano o niej podczas konferencji pt. „Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu”, która odbyła się w Warszawie w dniu 29 listopada 2012 roku. Uczestniczyli w niej pracownicy PCPR-ów, OPS-ów i DPS-ów i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji biznesowych.

W programie konferencji znalazło się wystąpienie nt. ekonomii społecznej w kampaniach promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, omówienie głównych celów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku z prognozą przyszłych działań na rzecz ekonomii społecznej.

Czwarta kampania poświęcona była roli pracy socjalnej w aktywnej integracji. Przygotowaliśmy w tej kampanii, ponownie wspólnie z RDC, kolejne audycje radiowe w ramach „Rozmów o pomaganiu”. Dotyczyły one m.in. działań pracownika socjalnego jako animatora zmiany, podmiotów ekonomii społecznej, pracy z osobami starszymi i rozwiązywania problemów społecznych dzięki integracji społeczeństwa lokalnego.

Audycje radiowe emitowane były w okresie od października do grudnia 2012 roku w środowym paśmie „Wieczór RDC” i powtarzane w paśmie porannym dnia następnego. Łączny czas emisji to ok. 14 godzin. Średnio słuchało nas 70.000 słuchaczy.
Kontynuowaliśmy też audycje telewizyjne pod wspólnym tytułem „Przewodnik po pomaganiu”. Audycje w tej kampanii miały wspólny podtytuł „Moc pomocy” a poświęcone były klientom pomocy społecznej – osobom wspieranym i pracownikom udzielającym im wsparcia.

Łączny czas emisji audycji telewizyjnych przygotowanych w obu wspomnianych kampaniach wyniósł ok. 4 godzin a oglądalność wahała się od blisko 4000 do ponad 67.000 widzów.

W ramach czwartej kampanii zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję pt. "Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji", która towarzyszyła obchodom Dnia Pracownika Socjalnego. Wzięło w niej udział 200 uczestników, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z Mazowsza, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych. W trakcie konferencji zaprezentowano m.in. wykłady dotyczące etyki w życiu i w pracy socjalnej oraz roli organizacji społecznych i spółdzielczości w aktywnej integracji na przykładzie polityki wczesnej edukacji i polityki rynku pracy Jej uczestnicy mieli także możliwość wysłuchania opinii uczestników panelu dyskusyjnego nt. warunków realizacji i standaryzacji pracy socjalnej.

Podczas tej konferencji zasłużonym pracownikom socjalnym wręczono odznaczania państwowe, zaś 44 instytucje pomocy społecznej (PCPR i OPS), realizujące dobre praktyki w aktywnej integracji społeczności lokalnych we wspieraniu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uhonorowano znakiem „Zawsze pomocni”. Ten znak został wypracowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach ubiegłorocznej kampanii „Zawsze pomocni” projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL.

Wydaliśmy też trzecią w 2012 roku książkę zatytułowaną „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” autorstwa Zuzanny Grabusińskiej.

Korzystając z okazji, serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom i Instytucjom, które wzięły udział w realizacji audycji radiowych i telewizyjnych oraz w nagraniu reportażu.

 


 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki