Kampanie 2013

W 2013 roku Wydział ds. realizacji projektów POKL Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przygotował kampanię promocyjno-informacyjną pt. "Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu", która była jednym z zadań projektu systemowego MCPS "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu".

Celem kampanii jest wzmocnienie dziecka i rodziny w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacji poprzez działania pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i społeczności lokalnych oraz promocja projektu i dobrych praktyk aktywnej integracji na Mazowszu oraz edukacja społeczna na temat działań pomocy społecznej.

Na kampanię złożyło się 10 cykli audycji radiowych, 24 reportaże telewizyjne, 6 warsztatów dziennikarskich, dwie konferencje oraz publikacja książkowa.

Razem z regionalną rozgłośnią, Radiem Plus, przygotowywaliśmy audycje radiowe pod wspólnym tytułem "Partnerzy w pomaganiu dziecku i rodzinie". Ich tematy koncentrowały się wokół współpracy i działań pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej dotyczących rodziny i dziecka. W kolejnych odcinkach cyklu, nadawanych we czwartki od października do grudnia, gośćmi w studiu byli między innymi pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także przedstawiciele urzędów, instytucji i służb z nimi współpracujących, organizacji pozarządowych oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W ramach audycji zostało przygotowanych również dziesięć reportaży, nagranych w placówkach pomocy i integracji społecznej na terenie Mazowsza. Łączny czas emisji wyniósł około 10 godzin. Kampania radiowa objęła swym zasięgiem 110 tysięcy słuchaczy z terenu całego Mazowsza.

Przygotowaliśmy także 24 reportaże telewizyjne, pod wspólnym tytułem "MOC dla rodziny" nagrane w powiatach naszego województwa, które realizują działania partnerskie. Celem reportaży było pokazanie roli społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w nowych formach aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Zaprezentowana została w nich praca asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej i pracownika socjalnego oraz przedstawicieli instytucji wspierających, których zadaniem jest pomoc dziecku i rodzinie w wyjściu z kryzysu. W reportażach skupiliśmy się głównie na profesjonalnej pomocy świadczonej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, opierając się na przykładach takiej pracy na terenie województwa mazowieckiego.

W dniu 25 września 2013 roku zorganizowaliśmy konferencję pt. "Partnerzy w pomocy dziecku i rodzinie - rola społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w nowym formach aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu". Celem konferencji było przedstawienie roli społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w nowych formach aktywnej integracji oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dziecka i rodziny. Szczególnie uwzględnione zostały nowe zawody funkcjonujące w pomocy i aktywnej integracji od 2012 roku, tj. asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W konferencji uczestniczyli naukowcy, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej, obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sądu oraz organizacji pozarządowych, w sumie 80 osób.

Druga konferencja pt. "Zmiany w systemie pomocy społecznej na Mazowszu", podsumowująca projekt "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" odbyła się 25-26 listopada i towarzyszyła obchodom Dnia Pracownika Socjalnego. Konferencję objęli swym patronatem Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski, oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Swoje wystąpienia podczas tej konferencji mieli m.in. reprezentanci instytucji państwowych związanych z pomocą społeczną, delegaci jednostek pomocy społecznej, naukowcy - wykładowcy instytutów naukowych i uczelni krajowych oraz przedstawiciele mediów. Wręczono również odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia. Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski, osobiście odznaczył zasłużonych pracowników mazowieckich instytucji pomocy i integracji społecznej. Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski uhonorował natomiast jednostki pomocy społecznej przygotowane do działań aktywnej integracji a także pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz realizowanych projektów systemowych i konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którzy zostali zgłoszeni do wyróżnienia przez Dyrektorów/Kierowników jednostek. Ponadto Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wręczyło dyplomy 3 osobom, które w sposób szczególny wyróżniły się zaangażowaniem i pracą na rzecz dziecka i rodziny. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej na Mazowszu, przedstawiciele instytutów naukowych i uczelni krajowych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej - w sumie 300 osób.

Pod koniec roku przeprowadzone zostały warsztaty dziennikarskie w 6 miastach województwa tj. w Warszawie oraz w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać zasady dobrej współpracy z mediami, a także przejść praktyczne ćwiczenia w tym zakresie. Łącznie w warsztatach wzięło udział 87 osób.

W ramach kampanii wydaliśmy też książkę pt. "Rola mediów w aktywnej integracji". Publikacja, pod redakcją Barbary Kucharskiej, zawiera 29 wywiadów z pracownikami administracji państwowej, naukowcami, nauczycielami zawodu, kadrą kierowniczą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami mediów. Wywiady przeprowadziła Halina Guzowska - koordynator kampanii.

Korzystając z okazji, serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom i Instytucjom, zaangażowanym w realizację audycji radiowych, reportaży telewizyjnych oraz w powstanie publikacji książkowej.
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki