Kampanie 2014

W bieżącym roku Mazowieckie Centrum Polityki kontynuuje realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL Poddziałanie 7.1.3 pod hasłem „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. W ramach kampanii przygotowujemy m.in. kolejne warsztaty dziennikarskie oraz nagrywamy reportaże w wybranych powiatach Mazowsza.

Celem warsztatów dziennikarskich jest nauczenie przedstawicieli instytucji wspierających dziecko i rodzinę umiejętności przekazywania informacji i nawiązywania kontaktów z mediami. Uczestnikami zajęć są pracownicy socjalni, asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej, kadra kierownicza i pozostali pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i aktywnej integracji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Tematyka warsztatów w tym roku koncentruje się m.in. wokół takich tematów jak: przygotowanie krótkich informacji prasowych (serwis informacyjny), skuteczne przekazywanie informacji z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych oraz danych wrażliwych), szczególnie w kwestii dziecka i rodziny. Ich uczestnicy poznają także katalog praktycznych zasad dobrej współpracy przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z mediami. Został on wypracowany podczas trwającej już ponad 3 lata współpracy z przedstawicielami radia i telewizji przy realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych.

Część praktyczna zajęć poświęcona jest nauce pracy z kamerą i mikrofonem ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sytuacji kryzysowych.

Warsztaty trwają jeden dzień i obejmują 7 godzin lekcyjnych zajęć. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz wydaną w ubiegłym roku, również w ramach projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, publikację pt. „Rola mediów w aktywnej integracji”.

Przypomnijmy, że w latach 2011-2013 odbyło się już kilkanaście szkoleń warsztatowych z zakresu PR. W tym roku przewidujemy kolejnych 11 warsztatów. Pierwszych sześć miało miejsce w Warszawie w pierwszej połowie lipca br. Kolejnych pięć odbędzie się jesienią w subregionach naszego województwa, tj. w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i w Siedlcach.

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach dziennikarskich tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” już wkrótce.

Dobiega też końca realizacja trzech reportaży o charakterze edukacyjnym przeznaczonych do emisji w lokalnej telewizji i Internecie przygotowanych również w ramach tegorocznej kampanii. Zostały w nich przedstawione działania instytucji pomocy i integracji społecznej, służb z nimi współpracujących, osób fizycznych, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych z zakresu nowych form aktywnej integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem dziecka i rodziny. Tematem reportaży jest pomoc dla dzieci nowonarodzonych, dzieci z interwencji oraz usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej rodzinę zastępczą i placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

We wszystkich reportażach przedstawiono wpływ działań podejmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na funkcjonowanie dziecka wymagającego wsparcia, codzienną pracę w terenie pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej a także działania innych służb (m.in. policji i sądu) oraz instytucji (m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych) w tym zakresie.

Reportaże zostały zrealizowane na terenie Otwocka, Ożarowa Mazowieckiego, Pruszkowa, Siedlec i powiatu siedleckiego oraz w Warszawie.

Tradycyjnie już w listopadzie w ramach kampanii zorganizowana zostanie też dwudniowa konferencja podsumowująca projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL Poddziałanie 7.1.3.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki