Nowy okres programowania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu

Cele tematyczne

We Wspólnych Ramach Strategicznych i propozycjach rozporządzeń na przyszłą perspektywę Komisja Europejska wskazała 11 celów tematycznych, które będą musiały uwzględnić państwa członkowskie przygotowując zasady podziału Funduszy Europejskich
w latach 2014-2020. W zakresie polityki społecznej najważniejsze to:

 • Cel tematyczny VIII- Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
 • Cel tematyczny IX-Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
 • Cel tematyczny X -Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

Podstawowe dokumenty, na podstawie których jest opracowywany projekt Krajowego Programu Operacyjnego EFS 2014-2020, tytuł roboczy PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (informacja na stronie www.mrr.gov.pl):

 1. Strategia Europa 2020
 2. Krajowy Program Reform
 3. Position Peper
 4. Strategia Rozwoju Kraju 2020
 5. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Europa 2020 wyznaczyła dla Polski następujący wskaźnik - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 1,5 mln.

Na podstawie dokumentów strategicznych europejskich i krajowych Samorząd Województwa Mazowieckiego opracowuje:

 1. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 - aktualizacja;
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
  (wszelkie informacje dostępne na stronie www.rpo.mazovia.pl)

Możliwe kierunki działań w nowym okresie programowania:

 1. Rozwój usług społecznych;
 2. Rozwój usług środowiskowych – deinstytucjonalizacja;
 3. Zintegrowane działania służb rynku pracy, zdrowia, pomocy społecznej i edukacji;
 4. Włączenie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem;
 5. Wsparcie i rozwój ekonomii społecznej.
 
 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – POWER
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – RPO WM 2014-2020 – projekt przekazany do Komisji Europejskiej, wersja z 18.12.2014r.
 3. Umowa Partnerstwa
 4. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 5. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki