Partnerstwa

Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy

Jednym z zadań projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL Poddziałanie 7.1.3, realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej od 2007 roku, jest rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego. W ramach tego zadania powiaty Mazowsza, które chcą budować partnerskie relacje na szczeblu lokalnym, szczególnie na rzecz systemu pomocy dziecku i rodzinie, otrzymują wsparcie, między innymi w formie seminariów, szkoleń i publikacji. Korzystają ponadto z fachowego doradztwa świadczonego przez pracowników projektu.

Działania partnerskie nie są niczym nowym, współpraca instytucji szczebla gminnego i powiatowego jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W powiatach Mazowsza miały one wcześniej formę niesformalizowaną, co zgodnie podkreślają przedstawiciele instytucji, które chcą zintensyfikować współpracę, doceniając jej bezsporne znaczenie dla rozwoju aktywnej integracji. Sformalizowanie i rozwój partnerstw, dzięki realizacji projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, umożliwi jeszcze skuteczniejsze działania na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dziecka i rodziny.

W lokalnych partnerstwach biorą udział jednostki pomocy i integracji społecznej: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej instytucje szczebla samorządowego: Urzędy Miast i Gmin, Sądy Rejonowe, Urzędy Pracy, Komendy Powiatowe Policji, szkoły i Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oraz organizacje pozarządowe. W wielu powiatach przedstawiciele tych instytucji współpracują w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Budowanie formalnego partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju aktywnej integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zainicjowano w roku 2010 na terenie czterech powiatów. Do końca 2013 roku działanie takie podjęte zostały na terenie kolejnych 20 powiatów.

Obecnie partnerstwa funkcjonują w następujących powiatach:

  • lipskim, siedleckim, warszawskim zachodnim oraz wyszkowskim (od 2010 roku);
  • grodziskim, kozienickim, łosickim, makowskim, pruszkowskim, radomskim, sierpeckim, szydłowieckim, wołomińskim oraz żyrardowskim (od roku 2011);
  • białobrzeskim, mławskim, mińskim, ostrowskim oraz przysuskim (od roku 2012);
  • ciechanowskim, legionowskim, nowodworskim, płockim oraz żuromińskim (od roku 2013).

MCPS organizuje spotkania z przedstawicielami partnerstw, seminaria i szkolenia dla przedstawicieli instytucji współpracujących na terenie poszczególnych powiatów. Głównym ich celem jest wzmocnienie trwałości istniejących partnerstw oraz zaplanowanie dalszych wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z uwzględnieniem specyfiki lokalnej społeczności.

W bieżącym roku planowane są dwa szkolenia skierowane do pracowników instytucji/podmiotów działających w partnerstwach na terenie wymienionych wyżej powiatów. Pierwsze z nich jednodniowe (w trakcie realizacji) dotyczy „Partnerstwa w obszarze systemu wsparcia dziecka i rodziny”. Dwudniowe szkolenie pn. „Jak budować partnerstwa dla wspólnych działań projektowych” odbędzie się we wszystkich powiatach jesienią br.

W 2013 roku nagrano także 3 reportaże telewizyjne ukazujące partnerskie działania na rzecz aktywnej integracji w kontekście systemu wsparcia dziecka i rodziny pt. wspólnym tytułem „ABC aktywnego pomagania”. Celem reportaży było wzmocnienie dziecka i rodziny w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacji poprzez podejmowane działania, ukazanie partnerskiej współpracy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i społeczności lokalnych, promocja projektu i dobrych praktyk aktywnej integracji na Mazowszu, a także edukacja społeczeństwa na temat działań pomocy społecznej. Reportaże dostępne są na stronie internetowej projektu.

Zapraszamy do kontaktu.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki