Publikacje

poniedziałek, 18 lutego 2013

W publikacji zawarto m.in. omówienie: niemieckiego systemu welfare: tradycje i transformacje, pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii, polityki zatrudnienia i usług społecznych w Niemczech w kontekście partnerstw na rzecz integracji społecznej, tradycji oraz perspektyw usług społecznych, organizacji trzeciego sektora oraz planów reform Komisji Europejskiej, pomocy społecznej we Francji – aktywnych metod walki z wykluczeniem społecznym, transformacji szwedzkiej opieki wobec ludzi starszych i polityki społecznej wobec osób starszych w Stanach Zjednoczonych, polityki pomocy społecznej w Chinach oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w Bangladeszu, za pomocą modelu mikrokredytu opartego na kapitale społecznym.

poniedziałek, 18 lutego 2013

W książce poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: szczególna ochrona i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, rozważania o pomocy i interwencji w rodzinie, prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem, naruszanie dobra dziecka przez rodzica, uprawnienia rodzicielskie, uprowadzenie dziecka przez rodzica, odpowiedzialność za dzieci w miejscach publicznych, umieszczanie wychowanków w zakładach psychiatrycznych, mediacje w szkole i przeciwdziałanie demoralizacji.

poniedziałek, 18 lutego 2013

Książka porusza m.in. następujące kwestie: istota pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej, podstawy prawne pomocy społecznej, świadczenia, w tym praca socjalna i usługi w pomocy społecznej, praca socjalna w aktywnej integracji, tradycyjne i nowe metody pracy socjalnej, rola pracownika socjalnego w aktywnej integracji, aktywna integracja jako dostępne i niezbędne narzędzia aktywnej polityki społecznej. Zawiera ponadto przykłady dobrych praktyk i omówienie projektów wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki