Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu

Od 2007 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1.3.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności kadr i potencjału organizacyjnego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz zapewnienie warunków dla realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji. Dzięki projektowi systematycznie poszerza się zakres współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, służbami zatrudnienia, ochrony zdrowia, placówkami oświaty i kultury, jednostkami naukowo–badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, które winny być aktywnymi uczestnikami działań pomocowych.

Każdego roku w projekcie uczestniczy kilka tysięcy pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu Mazowsza. Realizowane są szkolenia – jedno i kilkudniowe. W ubiegłym roku dotyczyły one m.in. zamówień publicznych, kontraktu socjalnego, zarządzania projektami POKL, mediacji rodzinnych, superwizji dla pracowników socjalnych, organizowania i rozwoju wolontariatu oraz nowoczesnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zorganizowaliśmy kilkanaście seminariów poświęconych m.in. pieczy zastępczej w powiecie i gminie, pracy socjalnej w kontekście nowego ustawodawstwa, ochronnie danych w projektach POKL w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz współpracy jedn. pom. społ. z urzędami pracy.

Podejmowaliśmy także działania nakierowane na rozwój ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. W roku ubiegłym rozpoczął działalność Zespół ds. opracowania, realizacji i monitoringu regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej, który opracował „Plan upowszechnienia i promocji ekonomii społecznej”.

Prowadziliśmy profesjonalne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Wspieraliśmy rozwój partnerstw publiczno-społecznych, w województwie zawiązano już 14 partnerstw, kolejnych 10 planowanych jest na 2012 rok.

Wydaliśmy kilkanaście książek, informatorów i poradników, których autorami są politycy społeczni, teoretycy i praktycy pomocy społecznej. Od dwóch lat ukazuje się „Mazowiecki Biuletyn Integracji Społecznej”. (Link: zakładka Publikacje)

Jednym z zadań projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.3 od 2011 roku są kampanie promocyjno-informacyjne. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy cztery kampanie promujące: aktywną integrację w społecznościach lokalnych, przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy i wykluczeniu społecznemu oraz podmioty ekonomii społecznej, wolontariat i jego rolę w aktywnej integracji osób wykluczonych oraz pracę socjalną i instytucje aktywnej integracji i ich rolę w aktywizacji osób wykluczonych.

Wymiernym efektem tych kampanii są filmy edukacyjne i reportaże (Link: zakładka Filmy), ponad sto audycji radiowych (Link: zakładka Audycje radiowe) i telewizyjnych (Link: zakładka Audycje telewizyjne), konferencje i szkolenia, poradniki i informatory (Link: zakładka Publikacje). Zapoczątkowały one jednak przede wszystkim zmiany w świadomości społeczeństwa Mazowsza na temat nowoczesnych form profesjonalnego pomagania.
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki