data dodania: niedziela, 02 stycznia 2011

Informacja dla OPS i PCPR woj. mazowieckiego w sprawie grupy docelowej w projektach systemowych POKL Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2

W 2011 roku w województwie mazowieckim zgodnie z „ Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ……..” beneficjentami projektu mogą być wszystkie osoby wymienione w niniejszym dokumencie.

Informacje zawarta w Planie Działania na rok 2011 województwa mazowieckiego, ( który obecnie oczekuje na ostateczną akceptację) określające szczegółowe kryteria wyboru, nie ogranicza wnioskodawców koniecznością kierowania projektu jedynie do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zapis mówiący „ Projekty obejmujące wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy „ odnosi się jedynie jako warunek konieczny do tych projektów, które są kierowane w stosunku do bezrobotnych( w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia…..)

Wszystkie jednostki, które jako grupę docelową wybierają pozostałe osoby wymienione w „Zasadach” powinny również współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy, ale forma tej współpracy opisana w projekcie nie musi bezwzględnie spełniać w/w kryterium, choć każda jednostka powinna nawiązać współpracę z PUP dla zapewnienia osiągnięcia głównych celów projektów systemowych w Priorytecie VII.

Bezwzględnie obowiązujące jest natomiast kryterium dotyczące liczby osób niepełnosprawnych.

Dla:

  • Ośrodków Pomocy Społecznej – „Projekt skierowany jest w co najmniej 10 % do osób niepełnosprawnych”
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – „ Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień składania wniosku).

Informacje w powyższej sprawie po ostatecznym zatwierdzeniu Planu Działania zostaną uszczegółowione w miarę zgłaszanych potrzeb w uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i Departamentem Strategii i Rozwoju Regionalnego.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki