data dodania: piątek, 20 marca 2015

Nowoczesne formy aktywnej integracji - organizacja i prowadzenie usług społecznych dla rodzin z osobami niesamodzielnymi zależnymi (starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi).

Miejsce i termin szkolenia:

 • Szkolenia odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62 A, w sali konferencyjnej na VI piętrze

Firma szkoląca:

 • Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

Trener prowadzący:

 • Pani Iwona Florianowicz

Uczestnicy szkoleń:

 • Pracownicy i wolontariusze* instytucji pomocy i integracji społecznej (realizujący działania w zakresie aktywnej integracji), tj. pracownicy i wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz jednostek zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych*, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Liczba miejsc:

 • 20 osób w każdym terminie

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie pracowników IPiIS do organizowania i prowadzenie usług społecznych dla rodzin z osobami niesamodzielnymi zależnymi – starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, włączenie społeczne – różnice w znaczeniu pojęć, włączenie społeczne w kontekście nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020.
 • Określanie poziomu samodzielności osób/ rodzin. Usługi społeczne jako forma aktywnej integracji i wspierania do samodzielności osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w odniesieniu do modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania).
 • Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, interwencyjnym, aktywizacyjnym skierowane do rodzin z osobami niesamodzielnymi zależnymi (w odniesieniu do modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania).
 • Analiza i diagnoza potrzeb rodzin z osobami niesamodzielnymi zależnymi (w odniesieniu do Modelu Systemowego Pracy Socjalnej). Dostosowanie zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych do potrzeb osoby/ rodziny w zależności od stopnia samodzielności funkcjonowania:
  • osoba starsza i jej rodzina jako odbiorcy usług społecznych
  • osoba niepełnosprawna i jej rodzina jako odbiorcy usług społecznych
  • rodzina z dzieckiem/ dziećmi jako odbiorca usług społecznych
 • Współpraca/ partnerstwo instytucjonalne i środowiskowe w organizowaniu i prowadzeniu usług społecznych dla rodzin z osobami niesamodzielnymi zależnymi, rola organizacji pozarządowych.

Informacje organizacyjne:

 • Każde szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych (1h = 45 min.), zajęcia rozpoczną się o godzinie 08:45 (rejestracja uczestników), a zakończą o godzinie 15.30.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu na miejsce szkolenia;
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską, prowadzącą szkolenie, wyżywienie (serwis kawowy oraz obiad), materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem - (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: magdalena.jachna@mcps-efs.pl.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.

Kontakt:

Regulamin szkoleń:

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin.

*Uczestnicy/czki będący/e pracownikami bądź wolontariuszami organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej MUSZĄ DOŁĄCZYĆ: kserokopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem dwoma pieczątkami tj. pieczątką organizacji, imienną pieczątką przełożonego wraz z podpisem oraz datą. W załączonej kserokopii statutu powinien być zaznaczony fragment potwierdzający, iż organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki