data dodania: poniedziałek, 01 sierpnia 2011

Otwarty nabór ekspertów do przeprowadzenia badań

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako realizator projektu systemowego, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i integracji społecznej", poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań:

  1. Przeprowadzenia diagnozy stanu dotyczącego ekonomii społecznej na Mazowszu.
  2. Opracowania ekspertyz dotyczących działań koniecznych do rozwoju podmiotów ekonomii społecznych na Mazowszu oraz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w poszczególnych podregionach województwa mazowieckiego: warszawskim, płockim, ciechanowskim, radomskim, siedleckim i ostrołęckim.

oraz

  1. Opracowania założeń na przeprowadzenie badań na terenie województwa mazowieckiego.
  2. Oceny raportów końcowych z przeprowadzonych badań.

na poniżej zamieszczone tematy:

  • Badanie postaw członków zespołów interdyscyplinarnych i pracowników instytucji pracujących w zespołach interdyscyplinarnych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
  • Badanie dotyczące przeglądu kluczowych tematów badań dotyczących pomocy społecznej, aktywnej integracji i wykluczenia społecznego na Mazowszu w kontekście realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
    Badanie będzie dotyczyło opracowania technik gromadzenia i przetwarzania informacji zbieranych przez instytucje (organizacje, uczelnie, inne podmioty) z terenu Mazowsza z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej, umożliwiające stały monitoring i diagnozowanie najważniejszych kwestii społecznych w regionie w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego.
  • Badanie dotyczące określenia poziomu zaangażowania i stanu realizacji projektów systemowych oraz przyczyn nie włączania się jednostek w realizację projektów systemowych w ramach działania 7.1.1 i 7.1.2. POKL, na terenie poszczególnych powiatów woj. mazowieckiego.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o składanie ofert wraz z CV i wypełnionym formularzem do dnia 05 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki