data dodania: wtorek, 12 lipca 2011

Otwarty nabór na wykładowców na seminarium

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako realizator projektu systemowego "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i integracji społecznej", poszukuje wykładowców, ekspertów do poprowadzenia wykładów na seminariach otwierających cykl szkoleń dla partnerstw powiatowych z terenu województwa mazowieckiego. Partnerstwa mają na celu wypracowanie nowoczesnych metod prowadzenia aktywnej integracji środowisk lokalnych wokół wybranych problemów społecznych, w tym przede wszystkim problemu budowania systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

Tematy wykładów:

  1. "Rola pomocy społecznej w budowaniu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną przykłady rozwiązań w kraju i zagranicą"
  2. "Sytuacja dziecka - zadania służb i instytucji uregulowania prawne"

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o składanie konspektu wykładu wraz z CV i wypełnionym formularzem (formularz do pobrania - tutaj) do dnia 3 czerwca 2011 r. Informacje należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a
02 - 002 Warszawa

Informację można również przekazać pocztą mailową na adres e-mail: mcps@mazovia.pl, maria.wronska@mcps.com.pl. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: dorota.wojcik@mcps-efs.pl.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do zaproszenia wykładowców wybranych na podstawie nadesłanych materiałów, na rozmowę indywidualną w siedzibie MCPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki