data dodania: czwartek, 04 września 2014

Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej

06 października 2014

7 październik 2014 r.

8 październik 2014r.

Miejsce i termin szkolenia

 • Szkolenia odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62 A, w sali konferencyjnej na VI piętrze
 • Terminy szkolenia:
  • I termin: 6 październik 2014 r. - Lista uczestników
  • II termin: 7 październik 2014 r. - Lista uczestników
  • III termin: 8 październik 2014r. - Lista uczestników

Firma szkoląca

 • All Training and IT

Trener prowadzący

 • Pan Sylwester Cekała

Uczestnicy szkoleń

 • Pracownicy i wolontariusze* instytucji pomocy i integracji społecznej (realizujący działania w zakresie aktywnej integracji), tj. pracownicy i wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz jednostek zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych*, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).


Liczba miejsc

 • 20 osób w każdym terminie

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego w odniesieniu do działań instytucji pomocy społecznej.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia

 • Najważniejsze procedury wynikające z KPA dla JOPS,
 • Tryb wydawania decyzji zgodnie z KPA i innymi dokumentami gminy i powiatu,
 • Kontrakt socjalny a przepisy KPA,
 • Tryb odwoławczy w pomocy społecznej.

Informacje organizacyjne

 • Każde szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych (1h = 45 min.), zajęcia rozpoczną się o godzinie 08:45, a zakończą o godzinie 15.30.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu na miejsce szkolenia;
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską, prowadzącą szkolenie, wyżywienie (serwis kawowy oraz obiad), materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: magdalena.jachna@mcps-efs.pl odpowiednio do dnia:
  • I termin: do 24.09.2014 r.
  • II termin: do 25.09.2014 r.
  • III termin: do 26.09.2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu w dniu:
  • I termin: 30.09.2014 r.
  • II termin: 01.10.2014 r.
  • III termin: 02.10.2014 r.

Kontakt

Regulamin szkoleń

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin.

*Uczestnicy/czki będący/e pracownikami bądź wolontariuszami organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej MUSZĄ DOŁĄCZYĆ: kserokopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem dwoma pieczątkami tj. pieczątką organizacji, imienną pieczątką przełożonego wraz z podpisem oraz datą. W załączonej kserokopii statutu powinien być zaznaczony fragment potwierdzający, iż organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej.
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki