data dodania: niedziela, 02 stycznia 2011

Projekty systemowe OPS i PCPR mogą być realizowane jak dotychczas, w oparciu o Porozumienia z PUP, zgodnie z Zasadami... Wyjaśnienie Instytucji Pośredniczącej PO KL

Instytucja Pośrednicząca PO KL uprzejmie informuje, iż kryterium dostępu nr 1 dla projektów systemowych stanowi wymóg formalny i należy go interpretować zgodnie z zapisami rozdziału 4.3 „Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Spełnienie powyższego kryterium warunkuje zawarcie formalnego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz osób bezrobotnych. Współdziałania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z istotnych elementów aktywnej polityki społecznej. Umożliwiając zaangażowanie, na zasadach formalnej współpracy, (partnerstwo, porozumienie o współpracy lub inna forma prawna), podmiotów działających w obszarze rynku pracy (w tym aktywizacji zawodowej) oraz instytucji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie spowoduje lepsze dostosowanie instrumentów i metod do rzeczywistych potrzeb uczestnika projektu
a jednocześnie zapobiegnie kierowaniu takich samych form wsparcia przez jednostki do tego samego uczestnika. Współpraca z PUP powinna dotyczyć m.in. takich obszarów jak: konsultacja grupy docelowej, rekrutacja uczestników do projektu, koordynacja działań wobec osób bezrobotnych, zastosowanie aktywnych form wsparcia (w szczególności aktywizacji zawodowej), określanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestnika (PUP), szkolenia zawodowe oraz realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kryterium dostępu zobowiązujące beneficjentów do objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych wynika z zaleceń Komisji Europejskiej wyrażonym w dokumencie pt. „Warunki brzegowe wydania pozytywnej opinii przez Komisję Europejską odnośnie Planów Działania na 2011 r.” przekazanym IP pismem z dnia 26 października 2010 r. znak DZF-I-82209-28-MKo/10 i nie ma możliwości modyfikacji przedmiotowego kryterium.
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki