data dodania: środa, 25 marca 2015

Przetarg nieograniczony na...

  • "Projekt graficzny, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk 3 (trzech) publikacji książkowych (jedna w nakładzie 2000 egz., dwie w nakładzie 1500 egz.) dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z dostawą".
  • Skład, łamanie, korektę edytorską na podstawie opisu wzoru makiety (layout) wskazanego przez Zamawiającego i druk biuletynu informacyjnego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z dostawą.
  • Opracowanie okładek, opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta edytorska, druk trzech biuletynów dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez Zamawiającego wskazane w ramach projektu systemowego MCPS " Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" Poddziałanie 7.1.3 PO KL 2014. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki