data dodania: poniedziałek, 28 października 2013

Superwizja w pomocy społecznej

03 - 04 grudnia 2013

Miejsce i terminy szkolenia:

 • Szkolenia odbędą się w Hotelu Best Western Felix w Warszawie, przy ul. Omulewskiej 24.
 • Terminy szkolenia:
  • 03-04 grudnia 2013 r.

Firma szkoląca:

 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Trenerki prowadzące:

 • Pani Barbara Bąbska
 • Pani Magdalena Popłońska- Kowalska

Uczestnicy szkoleń

 • Pracownicy i wolontariusze* jednostek organizacyjnych pomocy społecznej tj. regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej.

Liczba miejsc:

 • 20

Cel szkolenia:

 • Wzmocnienie akceptacji kadry pomocy i aktywnej integracji do wykorzystania superwizji w celu podnoszenia jakości udzielanego wsparcia.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

 • Cele i funkcje superwizji.
 • Zasady uczestnictwa w grupowej sesji superwizyjnej, różnica pomiędzy superwizją grupową a indywidualną.
 • Znaczenie superwizji dla jakości pracy pracownika socjalnego, instytucji a przede wszystkim osoby wspieranej.
 • Prezentacja przykładu: pracownik socjalny - osoba wspierana, zastosowanie superwizji grupowej do wzmocnienia pracowników socjalnych.

Informacje organizacyjne:

 • Każde szkolenie obejmuje 14 h dydaktycznych (1 h= 45 min.), szkolenie rozpocznie się pierwszego dnia o godzinie 8:45, a zakończy drugiego dnia o godzinie 13:45.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu na miejsce szkolenia.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską, prowadzącą szkolenie, wyżywienie (serwis kawowy każdego dnia, 2 obiady, kolacja pierwszego dnia oraz śniadanie drugiego dnia – dla osób nocujących), nocleg, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenia na szkolenia i terminy rekrutacji:

 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem - (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: edyta.zielinska@mcps-efs.pl do dnia odpowiednio:
  • II termin: do 22.11.2013 r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu w dniu:
  • II termin: 27.11.2013 r.

Kontakt:

Regulamin szkoleń

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL na podstronie Regulamin.

*Uczestnicy/czki będący/e pracownikami bądź wolontariuszami organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej MUSZĄ DOŁĄCZYĆ: kserokopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem dwoma pieczątkami tj. pieczątką organizacji, imienną pieczątką przełożonego wraz z podpisem oraz datą. W załączonej kserokopii statutu powinien być zaznaczony fragment potwierdzający, iż organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej.
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki