data dodania: niedziela, 22 listopada 2009

Wizyty Studyjne Zagraniczne o charakterze szkoleniowym

29 listopada - 03 grudnia 2009

Ośrodki Pomocy Społecznej

/województwo mazowieckie/

 

 

Zaproszenie do uczestnictwa w wizytach studyjnych (zagranicznych) o charakterze szkoleniowym dla kadry kierowniczej OPS, PCPR.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego: „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” planuje organizację 4 wizyt studyjnych o charakterze szkoleniowym dla 4 grup – pracowników OPS, PCPR, MCPS. Każda grupa wyjazdowa będzie liczyła nie więcej niż 20 osób – przedstawicieli OPS, PCPR. Uczestnikami wyjazdów studyjnych o charakterze szkoleniowym mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej, którzy realizowali projekt systemowy w roku 2008 i realizują projekt w roku bieżącym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, oraz wykazali się największą aktywnością poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez MCPS w ramach projektu systemowego. Z każdego OPS/PCPR może być oddelegowana tylko jedna osoba. (Szczegółowe kryteria naboru w załączeniu).

 

Dla kadry kierowniczej/przedstawicieli OPS:

Wizyta studyjna o charakterze szkoleniowym do Włoch (Rzym) – termin 29 listopada – 03 grudnia 2009r.

 

Wizyty studyjne o charakterze szkoleniowym będą miały na celu wymianę najlepszych praktyk, pozwalających na poznanie rozwiązań systemu ekonomii społecznej stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Szczegółowy program każdej wizyty zamieścimy na stronie internetowej MCPS w terminie późniejszym.

 

Wobec powyższego proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Państwa instytucji do uczestnictwa w wizycie studyjnej, zagranicznej o charakterze szkoleniowym. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla Dyrektorów/Kierowników jednostek, ale możliwy jest udział w ich zastępstwie innego pracownika OPS/PCPR.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02 – 002 Warszawa – mailem na adres: luiza.grotkowska@mcps.com.pl lub faxem na numer 0 22 622 47 32

 

UWAGA: zgłoszenia należy nadsyłać do dnia - zgodnie z datą załączoną na formularzu. Ograniczony liczba miejsc.

 

Nabór uczestników będzie się odbywał w sposób jawny, w oparciu o załączone kryteria, przez komisję powołaną przez Dyrektora MCPS, składającą się z 3 osób. Informacja o wyborze będzie udostępniona w dniu dokonania wyboru uczestników wizyty i udostępniona na stronie internetowej MCPS. Wybór uczestników zostanie dokonany w dniu: 23.10.2009r.

 

 

Zdzisław Biszewski

Dyrektor
Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej

 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki