data dodania: wtorek, 19 maja 2015

Wizyty studyjne

Miejsca i terminy wizyt studyjnych:

 • Wizyty studyjne odbędą się w następujących podregionach województwa mazowieckiego:
 1. 08-10.06.2015 r. – podregion płocki i ciechanowski - nabór zakończony
 2. 10-12.06.2015 r. – podregion warszawski - nabór zakończony
 3. 10-12.06.2015 r. – podregion radomski - nabór zakończony
 4. 10-12.06.2015 r. – podregion ostrołęcki i siedlecki (zmieniony termin)

Firma :

 • Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

Trenerki prowadzące:

 • Magdalena Palimąka
 • Hanna Dzido

Uczestnicy wizyt studyjnych:

Pracownicy i wolontariusze:

 • instytucji pomocy i integracji społecznej (realizujący działania w zakresie aktywnej integracji), tj. pracownicy i wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
 • jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.),
 • jednostek zatrudnienia socjalnego,
 • organizacji pozarządowych*, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,
 • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Liczba miejsc:

 • 15 w każdym terminie

Cel wizyt studyjnych:

 • Podniesienie poziomu wiedzy uczestników wizyt studyjnych oraz zapoznanie ich z doświadczeniami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Zawartość merytoryczna wizyt studyjnych:

 • wprowadzenie do ekonomii społecznej,
 • formy współpracy organizacji pozarządowych z administracją samorządową,
 • typy podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 • współpraca PES z biznesem,
 • przedstawienie dobrych praktyk PES działających na danym terenie,
 • rola samorządu lokalnego w rozwoju ekonomii społecznej,
 • potencjał środowiska lokalnego przy rozwijaniu działalności PES,
 • działania informacyjno-promocyjne PES,
 • charakterystyka funkcjonowania i pracy w PES.

Informacje organizacyjne:

 • Każda wizyta studyjna obejmuje trzydniowy wyjazd do podmiotów ekonomii społecznej w danym subregionie województwa mazowieckiego.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wizytą studyjną, z wyjątkiem dojazdu na miejsce zbiórki (parking pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, od strony Al. Jerozolimskich, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do kina KINOTEKA)
 • Wyjazd o godzinie: podregiony ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, warszawski - 9:00; podregion radomski - 10:00
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską prowadzącą wizytę studyjną, pełne wyżywienie, transport, nocleg, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na wizyty studyjne i terminy rekrutacji:

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl do dnia:

 • I termin: 3 czerwca 2015 r. (Płock/Ciechanów)
 • II termin: 5 czerwca 2015 r. (Warszawa)
 • III termin: 5 czerwca 2015 r. (Radom)
 • IV termin: 8 czerwca 2015 r. (Ostrołęka/Siedlce)

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w tym miejscu w dniu:

 • I termin: 3 czerwca 2015 r.
 • II termin: 8 czerwca 2015 r.
 • III termin: 8 czerwca 2015 r.
 • IV termin: 8 czerwca 2015 r.

Kontakt:

Regulamin szkoleń:

 • Obowiązujący w przypadku wizyt studyjnych Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL jest dostępny na podstronie: Regulamin

*Uczestnicy/czki będący/e pracownikami bądź wolontariuszami organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej MUSZĄ DOŁĄCZYĆ: kserokopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem dwoma pieczątkami tj. pieczątką organizacji, imienną pieczątką przełożonego wraz z podpisem oraz datą. W załączonej kserokopii statutu powinien być zaznaczony fragment potwierdzający, iż organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej.


 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki