Doradztwo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w roku 2015 w ramach realizacji projektu systemowego 7.1.3 PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” kontynuuje świadczenie doradztwa specjalistycznego na rzecz instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Specjalistyczne doradztwo w ramach projektu systemowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest adresowane przede wszystkim do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

W odróżnieniu od części projektu systemowego dotyczącej doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, doradztwo specjalistyczne ma za zadanie wspomóc jednostki organizacyjne pomocy społecznej głównie w następujących obszarach:

 1. Współpraca / partnerstwo z PUP i innymi podmiotami lokalnej polityki społecznej w obszarze organizacji usług społecznych PAI,
 2. Wsparcie doradcze dla pracowników socjalnych OPS/PCPR do superwizji pracy socjalnej,
 3. Organizacja usług społecznych w środowisku lokalnym (określanie poziomu samodzielności osób/rodzin, korzystanie z zasobów instytucjonalnych i środowiskowych),
 4. Kierunki rozwoju pracy socjalnej – prowadzenie pogłębionej diagnozy i budowanie planu pomocy osobie/ rodzinie w oparciu o Model Systemowy Pracy Socjalnej (MSPS),
 5. MSPS- wsparcie dla realizacji kontraktu socjalnego, narzędzia skutecznej i efektywnej pracy socjalnej
 6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – dokument ułatwiający kształtowanie racjonalnej, efektywnej i skutecznej polityki społecznej, w tym:
 • Nowe narzędzia do prowadzenia lokalnej polityki społecznej, w tym szacowanie kosztów zaniechania działań pomocowych o charakterze aktywizująco-wspierającym.

Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:

 • spotkania indywidualne w siedzibie JOPS/innym wskazanym miejscu (po uprzednim umówieniu się z doradcą),
 • spotkania grupowe organizowane w powiatach i subregionach województwa
 • telefoniczna,
 • odpowiedź pisemna na zapytania skierowane faxem, pocztą tradycyjną, e-mail - zakładka na stronie internetowej: "Doradztwo – zadaj pytanie.

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki