Relacje z konferencji

Gotowość do zmiany w funkcjonowaniu mazowieckiej pomocy społecznej i aktywnej integracji - relacja z konferencji - 25-26 listopada 2014 r.

2014-12-09

W dniach 25-26 listopada br. w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki odbyła się coroczna konferencja towarzysząca obchodom Dnia Pracownika Socjalnego podsumowująca zarazem kolejny rok realizacji projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.3.

Konferencja pn. „Gotowość do zmiany w funkcjonowaniu mazowieckiej pomocy społecznej i aktywnej integracji” została przygotowana w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej pod hasłem „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w Działaniu”.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich: minister Irena Wóycicka Sekretarz Stanu ds. społecznych i polityki rodzinnej w Kancelarii Prezydenta RP, dr Joanna Staręga-Piasek – zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Wiesława Kacperek-Biegańska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Halina Lipke – radca Wojewody Mazowieckiego, Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Agnieszka Gonczarczyk - Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas również: Elżbieta Ciężka – Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Barbara Passini – Dyrektor Krajowego Ośrodka Adopcyjnego, Anna Wysocka – Kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu VII PO KL w MJWPU, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, urzędów dzielnic dla m.st. Warszawy.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy mazowieckich instytucji pomocy i integracji społecznej (m.in. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, jednostek systemu wsparcia dziecka i rodziny, domów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych).

Inauguracyjny wykład pt. Pomoc społeczna – ważny partner polityki rodzinnej wygłosiła minister I. Wóycicka. Podkreśliła, w nim m.in. że ceni sobie współpracę z pracownikami socjalnymi szczególnie w zakresie polityki rodzinnej.

Piotr Błędowski, prof. ndzw. Szkoły Głównej Handlowej, zajął się w swym wystąpieniu tematem zmian w pomocy społecznej – ich zakresem, przyczynami i konsekwencjami.

Odpowiedzi na pytanie „Czy pomoc społeczna jest gotowa na zmiany?” udzieliła w swoim wykładzie dr Joanna Staręga-Piasek, zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Popołudniową część obrad zainaugurowała prezentacja „Strategia polityki społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 – perspektywy finansowania działań” Joanny Rosiek-Bryks - Kierownika Wydziału ds. wdrażania programów społecznych w MCPS.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego przedstawili z kolei swoje opinie na temat zmian w funkcjonowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej dzięki realizacji projektów PO KL w zakresie stosowania aktywnych form aktywnej integracji społecznej w tym na rzecz dziecka i rodziny. W panelu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy społecznej oraz służb z nią współpracujących: Dorota Trautman – Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie; Alina Prusinowska-Marek – Kurator Specjalista w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich w Grodzisku Mazowieckim, Bożena Osiadacz – pedagog w Zespole Szkół Gminnych nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku, Piotr Bąk – specjalista ds. prewencji w Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Dyskusję panelową moderowała Barbara Kucharska – zastępca Dyrektora MCPS.

Poobiednią część konferencji zdominowało wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Tradycyjnie już Wojewoda mazowiecki wręczył odznaczenia państwowe (złote, srebrne, brązowe krzyże zasługi), medale (złote, srebrne i brązowe) za długoletnią służbę oraz wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych dla zasłużonych pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Dobrą kilkuletnią tradycją jest wręczanie wyróżnień „Zawsze Pomocni” podczas konferencji podsumowującej projekt „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. W roku bieżącym z rąk Pani Elżbiety Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego i Pani Agnieszki Gonczarczyk – Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej w Urzędzie Marszałkowskim oraz Pani Barbary Kucharskiej – Zastępcy Dyrektora MCPS, wyróżnienia otrzymało 50 instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 50 pracowników tychże instytucji. Wyróżnienia indywidualne otrzymało 27 pracowników szczególnie zaangażowanych we współpracę zespołów zadaniowych składających się z pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej (pracowników OPS i PCPR współpracujących ze sobą) działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, a także 23 pracowników socjalnych z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, którzy w szczególny sposób wyróżnili się swym zaangażowaniem w pracę na rzecz aktywnej integracji w latach 2013-2014.

Po uroczystym akcie dekoracji odznaczeniami i wręczeniu wyróżnień Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Elżbieta Lanc złożyli serdeczne życzenia dla całego środowiska pomocy społecznej.
Pierwszy dzień konferencji zakończył recital zespołu The Tonacja.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, na temat sieciowego modelu pomocy społecznej.

Podsumowaniem projektów systemowych PO KL – Priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej zajęła się w swym wystąpieniu Iwona Wiewiór z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Z kolei dr hab. Piotr Sałustowicz prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zajął się rozważaniami na temat „Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną?”

W drugiej części tego dnia konferencji podsumowano realizację działań projektowych realizowanych w latach 2013-2014 w ramach projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”. Olga Zielińska – koordynator projektu – przedstawiła szczegółowo efekty działań w ramach poszczególnych zadań, tj. m.in. szkoleń, specjalistycznego doradztwa, partnerstw powiatowych, rozwoju ekonomii społecznej i kampanii promocyjno-informacyjnych.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano dwa reportaże zrealizowane w ramach kampanii „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. Pierwszy z nich dotyczył usamodzielniania młodzieży z pieczy zastępczej, drugi – wsparcia dzieci nowo narodzonych. O pracy instytucji, w których nagrywano reportaże, tj. PCPR w Siedlcach i Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku z Anną Gugałą i Dorotą Polańską rozmawiała Halina Guzowska – koordynator kampanii w projekcie „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w MCPS.

W tegorocznej konferencji wzięło udział 300 osób z całego województwa mazowieckiego. 

 

Prezentacje prelegentów do pobrania - TUTAJ

 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki