Relacje z konferencji

Relacja z konferencji pt. "Partnerzy w pomocy dziecku i rodzinie - rola społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w nowym formach aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu"

2013-10-24

W dniu 25 września br. w budynku EXPO XXI w Warszawie, odbyła się konferencja pt. "Partnerzy w pomocy dziecku i rodzinie - rola społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w nowym formach aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu". Była ona zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” POKL Poddziałanie 7.1.3 pod hasłem: "Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu".

Celem konferencji było przedstawienie roli społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w nowych formach aktywnej integracji oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dziecka i rodziny. Szczególnie uwzględnione zostały nowe zawody funkcjonujące w pomocy i aktywnej integracji od 2012 roku, tj. asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W konferencji uczestniczyli naukowcy, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej, obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sądu oraz organizacji pozarządowych, w sumie około stu osób.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Barbara Kucharska, zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która podczas prezentacji omówiła istotne zmiany i nowe rozwiązania przewidywane w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.
Wykład prof. dr. hab. Jerzego Krzyszkowskiego z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczył zagadnień związanych z rolą społeczności lokalnej we wspieraniu działań pomocy społecznej na rzecz dziecka i rodziny. Przedstawione w nim zostały przemiany zachodzące w polityce społecznej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, jak również waga postępującej decentralizacji usług, która w lepszym stopniu zapewni właściwy wachlarz usług w stosunku do miejscowych potrzeb. Podkreślono także znaczenie wzmocnienia solidarnościowej misji pracy socjalnej oraz takich reform, jak poprawa efektywności podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej. Prelegent zwrócił uwagę na zagadnienie dylematów samorządności, widzianej m.in. jako element zarządzania państwa czy organizacja wspólnoty mieszkańców. W podsumowaniu zaznaczono, iż należy przede wszystkim wzmocnić lokalne sieci wsparcia, którą są sposobem budowy lokalnego społeczeństwa opiekuńczego.

W następnym wystąpieniu, Katarzyna Napiórkowska, naczelnik Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiła kwestie rozwiązań w zakresie wsparcia rodziny i systemu opieki zastępczej oraz działań zmierzających do jej deinstytucjonalizacji w środowiskach lokalnych. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na pokazanie efektów działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prezentacja Lidii Ułanowskiej, zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dotyczyła adopcji i roli, jaką pełni ona w systemie pomocy dziecku i rodzinie na Mazowszu. Omówiona została także kwestia partnerstwa wszystkich instytucji i osób w realizacji działania na rzecz dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

Kolejne wystąpienia dotyczyły zagadnień praktycznych osób bezpośrednio związanych z placówkami pomocy społecznej. Elżbieta Kowalik-Wirowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zajęła się w swej prezentacji doświadczeniami kierowanej przez siebie placówki w skutecznej pomocy dziecku i rodzinie. Zwróciła uwagę na rolę organizacji pozarządowych w tych działaniach, jak również zasygnalizowała, iż w Mińsku współpraca róznych sektorów i instytucji daje konkretne efekty. Małgorzata Woźnicka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, przeanalizowała zagadnienia związane z usamodzielnianiem osób pełnoletnich z pieczy zastępczej. Omówiła też wyniki innowacyjnego projektu skierowanego do usamodzielnianej młodzieży, dzięki któremu wypracowany został model skutecznego i efektywnego wprowadzania uczestników w dorosłe życie. Dorota Polańska z Fundacji Rodzin Adopcyjnych nawiązała w swojej prezentacji do współpracy organizacji pozarządowej ze środowiskiem lokalnym na rzecz powrotu dziecka do rodziny. Zagadnienie zostało przedstawione na przykładzie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, szeroko omówiono zalety takiego współdziałania, jak również problemy przed jakimi stają pracownicy instytucji, zwłaszcza w perspektywie doznań odbieranych przez małe dziecko.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny prowadzony przez dr Mariolę Racław z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, pt. "Kierunki rozwoju usług wspierających rodziny z dziećmi - rodziny wspierające, rodziny pomocowe, lokalne doświadczenia, programy i projekty". Zwrócono w nim uwagę m.in. na problemy asystentów rodziny, specyfikę ich pracy oraz perspektywy rozwoju asysty jako formy skutecznego wsparcia rodziny z dzieckiem.
 


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki