Informacje o projekcie

Projekt systemowy pt. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany od 2007 roku i na dzień 31.12.2014 r. wsparciem w ramach projektu objęto 4576 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej zajmujących się bezpośredni aktywną integracją, z terenu województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany zgodnie z Uchwałą nr 1335/274/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22.07.2013 r., zmieniony Uchwałą ZWM nr 1840/295/13 w dniu 22.10.12013r., zmieniony Uchwałą ZWM nr 2093/306/13 w dniu 03.12.2013r. oraz zmieniony Uchwałą ZWM nr 1406/388/14 w dniu 14.10.2014r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

Od 1 stycznia 2013 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnej edycji projektu obejmującego typy operacji, określone dla tego Poddziałania w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt będzie kontynuowany również w 2014 i 2015 roku.

Celem główny projektu jest wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej dla rozwoju aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie.

Uczestnicy projektu:

  • pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji,
  • pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w zakresie współpracy OPS i PCPR z PUP oraz w ramach zadań dotyczących współpracy i budowania partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych),
  • przedstawiciele innych służb społecznych w regionie (w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w ramach zadań dotyczących współpracy i budowania partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych).

Działania projektowe:

  1. Szkolenia i kursy dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej - lata 2013-2015 – więcej w zakładce szkolenia,
  2. Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie - lata 2013-2015 – więcej w zakładce doradztwo,
  3. Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego - rok 2013 i 2014. Celem zadania jest zapewnienie wymiany wiedzy i sprawdzonych rozwiązań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, sprzyjających realizacji wspólnych przedsięwzięć w tym obszarze w ramach partnerstw lokalnych i regionalnych.
  4. Kampania promocyjno–informacyjna pn. „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji – rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” - rok 2013 i 2014. Celem kampanii jest wzmocnienie dziecka i rodziny w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji poprzez działania pracowników JOPS, w tym asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej i społeczności lokalnych oraz promocja projektu, promocja dobrych praktyk Aktywnej Integracji na Mazowszu i edukacja społeczna na temat działań pomocy społecznej.
  5. Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie - rok 2013 i 2015.
  6. Rozwój ekonomii społecznej - lata 2013-2015. Celem zadania jest przygotowanie, wprowadzenie i koordynacja „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”, monitoring stanu ekonomii społecznej na Mazowszu. – więcej w zakładce ekonomia społeczna.  

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki