Instrukcja obsługi szkolenia – dostępu do platformy e-learningowej ON-LINE

 

SPIS TREŚCI

1. Wymagania dla komputerów użytkowników

2. Ustawienia przeglądarki internetowej

3. Obsługa platformy e-learningowej

 

1. Wymagania dla komputerów użytkowników

W pierwszej kolejności sprawdź czy sprzęt, na którym będziesz uruchamiał szkolenia zawiera minimalne ustawienia zaprezentowane poniżej.

System operacyjny:

 • Windows XP SP3 lub wyższy
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8

Platforma szkoleniowa jest dostępna na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych, a w szczególności (zalecamy pobrać najnowszą wersję używanej przez Państwa przeglądarki):

Flash Player – minimum wersja 11 lub nowsza

Opcjonalnie – karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami – szkolenie jest udźwiękowione.

Jeżeli na twojej stacji roboczej nie masz jednego z powyższych systemów operacyjnych, typu przeglądarki oraz aktualnego Flash Playera w pierwszej kolejności wykonaj wymagane aktualizacje a następnie przejdź do uruchomienia szkolenia.


2. Ustawienia przeglądarki internetowej

2.1 Internet Explorer

2.2 Mozilla Firefox

 

2.1. Internet Explorer

2.1.1. W otwartym oknie przeglądarki IE należy kliknąć menu Narzędzia (w nowszych wersjach przeglądarki pasek menu może być ukryty - aby go przywołać należy wcisnąć na klawiaturze klawisz Lewy ALT).

2.1.2. Po rozwinięciu listy menu Narzędzia, należy kliknąć pozycję Opcje internetowe.

2.1.3. Po kliknięciu pozycji Opcje internetowe wyświetlone zostaje okno dialogowe Opcje internetowe. W nim należy przejść do zakładki Prywatność.

2.1.4. W sekcji Blokowanie wyskakujących okienek jest domyślnie zaznaczona opcja Włącz blokowanie wyskakujących okienek. Należy tą opcję odznaczyć, jak to jest pokazane na poniższym obrazku. Po wprowadzeniu zmian, należy je zatwierdzić, klikając w wyświetlonym oknie przycisk OK, a następnie zamknąć przeglądarkę i ponownie uruchomić kurs.


2.2. Mozilla Firefox

2.2.1. W otwartym oknie przeglądarki należy kliknąć menu Narzędzia (w nowszych wersjach przeglądarki pasek menu może być ukryty - aby go przywołać należy wcisnąć na klawiaturze klawisz Lewy ALT).

2.2.2. Po rozwinięciu listy menu Narzędzia, należy kliknąć pozycję Opcje.

2.2.3. Po kliknięciu pozycji Opcje wyświetlone zostaje okno dialogowe Opcje. W nim należy przejść do zakładki Treść (zaznaczone czerwoną ramką na poniższym obrazku).

2.2.4. W pierwszej od góry sekcji jest domyślnie zaznaczona opcja Zablokuj wyskakujące okna. Należy tą opcję odznaczyć, jak to jest pokazane na poniższym obrazku. Po wprowadzeniu zmian, należy je zatwierdzić, klikając w wyświetlonym oknie przycisk OK, a następnie zamknąć przeglądarkę i ponownie uruchomić kurs.


3. Obsługa platformy e-learningowej

3.0.1. Logowanie do platformy

W celu zalogowania się do platformy zdalnego nauczania należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www o adresie: http://www.eszkolenia.mcps-efs.pl.

Prawidłowe wczytanie strony spowoduje wyświetlenie poniższej strony pozwalającej na wprowadzenie unikalnego loginu oraz hasła.

Należy wpisać własny unikalny login oraz hasło, a następnie nacisnąć przycisk "Zaloguj się".

3.0.2. Przypomnienie hasła

W przypadku, gdy nie pamiętasz hasła, należy kliknąć odnośnik "Nie pamiętam hasła".

Kliknięcie odnośnika spowoduje wyświetlenie dodatkowego ekranu "Resetuj hasło", umożliwiającego wskazanie loginu lub adresu email dla konta, dla którego zamierzasz zresetować hasło. Nowe hasło zostanie wysłane na adres email powiązany z kontem użytkownika na platformie szkoleniowej po uzupełnieniu wymaganych danych i kliknięciu przycisku "Zatwierdź".

Komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości z nowym hasłem zostaje wyświetlony na stronie głównej platformy szkoleniowej.

3.0.3. Kontakt

Jeżeli chcesz się skontaktować z Administratorem platformy zdalnego nauczania kliknij odnośnik "Kontakt".

Kliknięcie odnośnika spowoduje wyświetlenie dodatkowego ekranu "Kontakt", na którym masz możliwość wskazania Twojego adresu email, tematu widomości i jej treści. Wysłanie wiadomości odbywa się po kliknięciu przycisku "Zatwierdź".

3.1. Nawigacja po platformie i szkoleniu

3.1.1. Ekran po zalogowaniu do platformy

W przypadku prawidłowego wprowadzenia loginu i hasła na stronie zostanie wyświetlona lista kursów, do jakich dany użytkownik posiada dostęp. Na tej stronie dostępne są również narzędzia: Mój panel, Wiadomości i Statystyki (ich szczegóły zostały opisane w dalszej części instrukcji). Wylogowanie się z platformy zdalnego nauczania następuje po kliknięciu odnośnika "Wyloguj".

Na ekranie startowym po zalogowaniu wyświetlane są szkolenia (materiały) w trakcie realizacji. Aby zobaczyć wszystkie aktywności, w tym również ukończone szkolenia, należy na poniższej liście wskazać wartość: "Wszystkie materiały". Aby wyświetlić poszczególne lekcje danego modułu, należy kliknąć odnośnik z tytułem modułu szkoleniowego, np. MSPS – Niepełnosprawność.

3.1.2. Ekran zawartości modułu szkoleniowego

Po kliknięciu w nazwę szkolenia zostanie otwarta poniższa strona, zawierająca spis tematów (lekcji i testów wiedzy) zawartych w danym szkoleniu. Przejście do ekranu pozwalającego na otwarcie materiału szkoleniowego odbywa się poprzez kliknięcie ikony "Rozpocznij lekcję" lub też kliknięcie pierwszej lekcji na spisie treści, np. MSPS – Niepełnosprawność – Lekcja 1. Pod ikoną "Informacje o lekcji" znajdziesz podstawowe informacje o szkoleniu i warunkach ukończenia lekcji.

Powrót do ekranu głównego możliwy jest dzięki ikonie  lub kliknięciu odnośnika .

3.1.3. Ekran uruchamiania lekcji

W celu uruchomienia materiału szkoleniowego z danego tematu należy z prawej strony wybrać odpowiedni temat, a następnie w środkowej części ekranu nacisnąć przycisk "Uruchom materiał szkoleniowy". Automatycznie po wejściu na ten ekran będzie podświetlana lekcja, która była już uruchamiana i nie jest ukończona lub ta, która nie była jeszcze uruchamiana.

Uwaga! W przypadku próby przejścia do kolejnej lekcji bez ukończenia wcześniejszej, znajdującej się na liście, będzie wyświetlany poniższy komunikat, a dana lekcja nie będzie możliwa do uruchomienia bez ukończenia sukcesem wcześniejszej.

(powyższy przykład prezentuje próbę przejścia do testu wiedzy bez ukończenia lekcji 1)

Na ekranie uruchamiania lekcji masz też możliwość dodawania komentarzy do danej lekcji za pomocą ikony . Kliknięcie ikony  powoduje wyświetlenie poniższego ekranu, na którym masz możliwość dodania treści komentarza oraz określić, czy ma być Prywatny, czy też dostępny dla innych uczestników szkolenia. Dodanie komentarza umożliwia przycisk "Zatwierdź".

Dodany komentarz będzie widoczny w dolnej części ekranu uruchamiania lekcji. Jako autor masz możliwość usunięcia komentarza lub jego edycji .

3.1.4. Oznaczenia stanu ukończenia lekcji

Poszczególne lekcje są oznaczone ikonami: , natomiast test wiedzy:.

Jeżeli lekcje lub test wiedzy nie były jeszcze uruchamiane, wówczas na w/w ikonach nie będą występowały żadne oznaczenia.

Jeżeli lekcja została uruchomiona i nie została ukończona, czyli została zamknięta w trakcie zapoznawania się z treścią szkolenia, wówczas ikona lekcji będzie miała oznaczenie:. Natomiast w przypadku uruchomienia testu wiedzy i nie osiągnięcia wymaganego wyniku 60% poprawnych odpowiedzi (6 pytań z puli 10) lub zamknięcia testu w trakcie realizacji, wówczas ikona lekcji będzie miała oznaczenie:.

Po zamknięciu materiału szkoleniowego możemy sprawdzić status jego zaliczenia, odświeżając ekran zawierający listę tematów. Tematy zaliczone będą posiadały przy swojej nazwie zieloną ikonę. W przypadku lekcji będzie to:, natomiast w przypadku testu wiedzy:.

Postęp realizacji lekcji jest prezentowany w formie procentowej (np. w przypadku 4 elementów w spisie treści za każdy ukończony sukcesem element otrzymasz 25%). Osiągniecie 100% spowoduje zaliczenie całego modułu szkoleniowego i spełnienie warunku zaliczenia.

3.1.5. Ekran szkolenia

Uruchomiony materiał szkoleniowy zostanie otwarty w nowym oknie.

W przypadku, gdy dana lekcja była już uruchamiana i nie nastąpiło uruchomienie innej lekcji, wówczas będą dostępne dwa odnośniki: ROZPOCZNIJ oraz KONTYNUUJ. Jeżeli lekcja jest uruchamiana pierwszy raz lub była uruchomiona inna lekcja, wówczas dostępny jest tylko odnośnik ROZPOCZNIJ. Kliknięcie odnośnika KONTYNUUJ spowoduje wyświetlenie ekranu szkolenia, na którym nastąpiło zamknięcie szkolenia.

Uwaga! Odnośnik KONTYNUUJ nie będzie wyświetlany w szkoleniach uruchomionych w trybie offline, czyli z płyty CD/DVD. W tym przypadku każde uruchomienie szkolenia będzie powodowało rozpoczęcie od początku.

Po rozpoczęciu szkolenia możesz korzystać z materiału szkoleniowego przechodząc pomiędzy kolejnymi ekranami za pomocą nawigacji znajdującej się w dolnej części ekranu.

Pamiętaj, że okno z materiałem szkoleniowym zostanie automatycznie zamknięte, jeżeli:

 • przejdziesz do innej strony z poziomu okna platformy szkoleniowej,
 • wylogujesz się,
 • zamkniesz okno platformy szkoleniowej.

W przypadku testu wiedzy należy pamiętać, że prawidłowe przesłanie wyniku nastąpi po ukończeniu testu w trakcie trwania sesji szkoleniowej (sesja będzie trwała 3 godziny) i zamknięciu okna szkolenia po ukończeniu testu.

Pamiętaj, że zamknięcie okna, wylogowanie się z platformy lub zamknięcie okna platformy szkoleniowej w trakcie wykonywania testu spowoduje brak przesłania wyniku. W takim przypadku należy rozpocząć test od początku.

W każdym szkoleniu masz dostęp do ekranu pomocy, który opisuje elementy nawigacji wewnątrz szkolenia. Wyświetlenie ekranu możliwe jest dzięki przyciskowi . Wyjście z ekranu pomocy możliwe jest po kliknięciu przycisku.

3.1.6. Kończenie pracy z materiałem szkoleniowym

Aby prawidłowo zakończyć pracę z materiałem szkoleniowym, wystarczy zamknąć okno przeglądarki zawierające otwarty materiał. Okno można zamknąć przy pomocy „krzyżyka” znajdującego się w prawym, górnym rogu.

Należy pamiętać, aby nie zamykać okna przeglądarki zawierającego listę tematów oraz otwartą platformę zdalnego nauczania. Zamykać należy jedynie nowo otwierane okno zawierające materiał szkoleniowy. Po zamknięciu materiału szkoleniowego możemy z listy tematów wybrać kolejny, w celu realizacji całego szkolenia. W celu zaliczenia danego tematu należy zapoznać się ze wszystkimi treściami zawartymi na każdej stronie materiału szkoleniowego.

3.1.7. Mój panel

Ekran wyświetlany z poziomu strony głównej. Zawiera informacje o narzędziach dostępnych na koncie użytkownika, czyli np.: Moje kursy, Wiadomości, Statystyki oraz kalendarz i ostatnie komentarze dodane przez użytkownika.

Na tym ekranie możliwe jest też dodawanie wydarzeń za pomocą odnośnika . Powoduje to wyświetlenie dodatkowego ekranu, na którym możliwe jest: wskazanie dnia, którego ma dotyczyć wydarzenie, dodanie opisu wydarzenia oraz zatwierdzenie zmian lub zatwierdzenie i przejście do dodawania kolejnego.

Dodane wydarzenie będzie możliwe do edycji lub jego usunięcia.

3.1.8. Konto

Ekran konta przedstawia dane użytkownika. Na tym ekranie istnieje możliwość:

 • dodania zdjęcia lub grafiki awatara,
 • zmiany hasła,
 • modyfikacji danych: imię, nazwisko, adres e-mail,
 • dodania komentarza.

3.1.9. Nauka - Kursy

Ekran prezentuje pozycje szkoleniowe o typie Kurs. W przypadku przypisania do kursu widoczne będą tu informacje dotyczące: kategorii narzędzia, dostępności kursu dla wszystkich, rodzaju użytkownika, ukończenia kursu, oceny i statusu.

3.1.10. Nauka - Lekcje

Ekran prezentuje pozycje szkoleniowe o typie Lekcje. W przypadku przypisania do Lekcji widoczne będą tu informacje dotyczące: kategorii narzędzia, dostępności kursu dla wszystkich, rodzaju użytkownika, ukończenia kursu, oceny i statusu.

3.1.11. Wiadomości

Ekran prezentujący wiadomości wysłane, otrzymane i przygotowane jako robocze z poziomu platformy szkoleniowej.

3.1.12. Statystyki - Więcej informacji

Na tym ekranie prezentowane są informacje statystyczne o użytkowniku konta. Znajdziesz tu m.in.: informacje o użytkowniku, informacje o komunikacji (wysyłanie wiadomości), informacje o ostatnim logowaniu, czasie trwania sesji szkoleniowej itp. Z każdej zakładki statystyki istnieje możliwość eksportu danych statystycznych do pliku Excel.


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki