Publikacje

wtorek, 16 grudnia 2014

Redakcja i opracowanie merytoryczne: Barbara Kucharska, Halina Guzowska

czwartek, 06 marca 2014

Redakcja i opracowanie merytoryczne: Barbara Kucharska, Barbara Bielak

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Prezentowane w tej publikacji wypowiedzi profesjonalistów zajmujących się pomaganiem jednoznacznie wskazują, że jesteśmy na początku drogi, bogatsi jednak o wiedzę i doświadczenie z pracy z dziennikarzami, którzy współtworząc z nami te kampanie, pokazali nam nasze błędy, ale również mocne strony. Za to im wszystkim bardzo dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy też Osobom, które zgodziły się na rozmowy zamieszczone w niniejszej publikacji. Specjalne podziękowania należą się także tym wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji naszych działań projektowych, przyjmując zaproszenie do udziału w audycjach radiowych, telewizyjnych i w filmach edukacyjnych. Dziękujemy przedstawicielom samorządów i świata nauki, pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej, reprezentantom organizacji pozarządowych i mieszkańcom Mazowsza. Setkom osób, bez których realizacja wielu działań w ramach naszych kampanii nie byłaby możliwa.

Liczymy, że zarówno dłuższe rozmowy, jak i krótsze wypowiedzi, zamieszczone w niniejszej publikacji, zachęcą czytelników do pogłębienia wiedzy, ciekawych – do nawiązania bliższych kontaktów, media – do współpracy, a pomoc społeczną – do integracji działań. Oczekujemy, że będzie to lektura ciekawa także dla studentów, samorządowców i naukowców.

Publikację naszą rozpoczynamy od historii edukacji kadr dla pracy socjalnej na Mazowszu, która sięga 1966 roku.

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Określono w nim szczegółowo cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki. Osiągnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie. W Planie zawarto także propozycje konkretnych działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych efektów, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz założeniami nowego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

poniedziałek, 18 lutego 2013

W publikacji zawarto m.in. omówienie: niemieckiego systemu welfare: tradycje i transformacje, pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii, polityki zatrudnienia i usług społecznych w Niemczech w kontekście partnerstw na rzecz integracji społecznej, tradycji oraz perspektyw usług społecznych, organizacji trzeciego sektora oraz planów reform Komisji Europejskiej, pomocy społecznej we Francji – aktywnych metod walki z wykluczeniem społecznym, transformacji szwedzkiej opieki wobec ludzi starszych i polityki społecznej wobec osób starszych w Stanach Zjednoczonych, polityki pomocy społecznej w Chinach oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w Bangladeszu, za pomocą modelu mikrokredytu opartego na kapitale społecznym.

poniedziałek, 18 lutego 2013

W książce poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: szczególna ochrona i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, rozważania o pomocy i interwencji w rodzinie, prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem, naruszanie dobra dziecka przez rodzica, uprawnienia rodzicielskie, uprowadzenie dziecka przez rodzica, odpowiedzialność za dzieci w miejscach publicznych, umieszczanie wychowanków w zakładach psychiatrycznych, mediacje w szkole i przeciwdziałanie demoralizacji.

poniedziałek, 18 lutego 2013

Książka porusza m.in. następujące kwestie: istota pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej, podstawy prawne pomocy społecznej, świadczenia, w tym praca socjalna i usługi w pomocy społecznej, praca socjalna w aktywnej integracji, tradycyjne i nowe metody pracy socjalnej, rola pracownika socjalnego w aktywnej integracji, aktywna integracja jako dostępne i niezbędne narzędzia aktywnej polityki społecznej. Zawiera ponadto przykłady dobrych praktyk i omówienie projektów wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

[1] 2 3 z 3 następna


Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki