Regulamin

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz kursach,
realizowanych w ramach projektu systemowego
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
„Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” 2015
Poddziałania 7.1.3 PO KL

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze szkoleń oraz kursów, realizowanych w ramach projektu systemowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

§2
Słownik używanych skrótów i pojęć

Użyte w Regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:

 1. MCPS – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 2. PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 3. Projekt – projekt systemowy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, realizowany w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL.
 4. Szkolenie jednodniowe – pozaszkolna forma kształcenia w wymiarze 7 godzin dydaktycznych.
 5. Szkolenie/kurs Asystent rodziny – pozaszkolna forma kształcenia w wymiarze min. 200 godzin dydaktycznych i więcej, podzielona na moduły trzydniowe.
 6. Szkolenie/kurs – szkolenie jednodniowe, szkolenie/kurs Asystent rodziny.
 7. Uczestnik szkolenia/kursu – osoba spełniająca warunki określone w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.
 8. Wolontariusz – osoba, z którą spisane jest porozumienie o współpracy.
 9. Pracownik socjalny – osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego, w tym również główny specjalista, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej.
 10. Organizator - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 11. Wykonawca/Firma szkoląca – podmiot, któremu MCPS zleciło realizację poszczególnych działań projektowych (szkoleń/kursów).
 12. Strona internetowa projektu – strona internetowa www.mcps-efs.pl.
 13. Ośrodek szkoleniowy – hotel, ośrodek szkoleniowy, centrum konferencyjne lub inna placówka, wskazana przez Organizatora, w której odbywa się szkolenie/kurs.
 14. Siedziba organizatora – ul. Nowogrodzka 62a ,02-002 Warszawa.
 15. Regulamin – Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz kursach, realizowanych w ramach projektu systemowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

§3
Kryteria uczestnictwa w szkoleniach oraz kursach

 1. Uczestnikami szkoleń/kursów mogą być:
  • pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej (realizujący działania w zakresie aktywnej integracji), tj. pracownicy i wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz jednostek zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotach prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej),
  • pracownicy samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w zakresie realizacji ich zadań,
  • pracownicy publicznych służb zatrudnienia, w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów interdyscyplinarnych.
 2. Grupa docelowa określana będzie oddzielnie dla każdego szkolenia/kursu przed rozpoczęciem rekrutacji.

§4
Uczestnik szkoleń oraz kursów

Uczestnikami szkoleń/kursów mogą być osoby, które spełniają warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu oraz:

 1. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują go,
 2. posiadają zgodę przełożonego na udział w szkoleniu/kursie,
 3. prawidłowo wypełniły i nadesłały do MCPS formularze zgłoszeniowe:
  • (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – formularz zgłoszeniowy na szkolenie jednodniowe),
  • (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - formularz zgłoszeniowy na szkolenie/kurs „Asystent rodziny”),
  • (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, uzupełnienie do formularza zgłoszeniowego na szkolenie/kurs „Asystent rodziny”),
 4. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystane przez MCPS wyłącznie do celów monitoringu i ewaluacji projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, a każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, ze zm.).

§5
Zasady rekrutacji uczestników szkoleń oraz kursów

 1. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie/kurs zostanie udostępniona w następujący sposób:
  • w drodze publikacji ogłoszenia o szkoleniu/kursie na stronie internetowej projektu,
  • w drodze rozesłania informacji w formie e-mailowej do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych jednostek pomocy i integracji społecznej, a także do innych uprawnionych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego, z zastrzeżeniem posiadania przez MCPS w bazie teleadresowej aktualnych adresów e-mailowych ww. jednostek.
 2. Oddelegowania pracownika na szkolenie/kurs dokonuje Dyrektor/Kierownik danej jednostki.
 3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu/kursie powinna:
  • wydrukować odpowiedni formularz zgłoszeniowy,
  • wypełnić czytelnie i wiarygodnie wszystkie rubryki formularza zgłoszeniowego,
  • uzyskać zgodę Dyrektora/Kierownika jednostki na udział w szkoleniu/kursie, potwierdzoną jego podpisem na formularzu zgłoszeniowym,
  • przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, we wskazanym w nim terminie, faksem na nr 22/622 47 32 lub e-mailem (zeskanowany) na podany adres elektroniczny osoby odpowiedzialnej za rekrutację na dane szkolenie/kurs,
  • Uczestnicy/czki będący/e pracownikami bądź wolontariuszami organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej MUSZĄ DOŁĄCZYĆ: kserokopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem dwoma pieczątkami tj. pieczątką organizacji, imienną pieczątką przełożonego wraz z podpisem oraz datą. W załączonej kserokopii statutu powinien być zaznaczony fragment potwierdzający, iż organizacja zajmuje się problematyką pomocy i integracji społecznej.
 4. O zakwalifikowaniu na szkolenie/kurs organizowanym w ramach projektu systemowego MCPS „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.
 5. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach jednodniowych, organizowanych w ramach projektu systemowego MCPS „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, mają osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy do udziału w organizowanych szkoleniach, tzn. nie uczestniczyły w żadnym szkoleniu/kursie w latach 2007-2014 w projekcie „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” oraz w studiach podyplomowych, specjalizacjach I lub/i II stopnia w projekcie „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”, w tym szczególnie pracownicy socjalni zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (tzw. kluczowi pracownicy instytucji pomocy społecznej - osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego, w tym również główny specjalista, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej), którzy bezpośrednio zajmują się aktywną integracją.
 6. W szkoleniu/kursie Asystent rodziny nie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły szkolenie/kurs uprawniający do wykonywania zawodu asystenta rodziny, którego program był zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr. 272 poz. 1608) w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, trwający min. 230 godzin dydaktycznych.
 7. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu/kursie Asystent rodziny mają osoby, które nie spełniają wymogów uprawniających do wykonywania funkcji Asystenta rodziny, zgodnie z art. 12 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.135), i zgłaszają się po raz pierwszy do udziału w szkoleniach/kursach organizowanych w latach 2007-2014 w projekcie systemowym „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” oraz w studiach podyplomowych, specjalizacjach I lub/i II stopnia w projekcie „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”, w tym szczególnie pracownicy socjalni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (tzw. kluczowi pracownicy instytucji pomocy społecznej - osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego, w tym również główny specjalista, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej), którzy bezpośrednio zajmują się aktywną integracją.
 8. Następnie rekrutowane będą osoby które nie spełniają wymogów uprawniających do wykonywania funkcji Asystenta rodziny, zgodnie z art. 12 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.135), i uczestniczyły wcześniej w szkoleniach/kursach organizowanych w latach 2007-2014 w projekcie systemowym „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” oraz w studiach podyplomowych, specjalizacjach I lub/i II stopnia w projekcie „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”, w tym szczególnie pracownicy socjalni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (tzw. kluczowi pracownicy instytucji pomocy społecznej - osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego, w tym również główny specjalista, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej), którzy bezpośrednio zajmują się aktywną integracją.
 9. Pozostałe osoby będą rekrutowane wg kolejności nadsyłania zgłoszeń.
 10. Imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych zostaną wpisane na listę uczestników.
 11. Imiona i nazwiska pozostałych zgłoszonych osób zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 12. Lista uczestników/rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu w terminie podanym w informacji o danym szkoleniu/kursie.
 13. Osoba, która zgłosiła się na szkolenie/kurs, a z ważnych przyczyn nie może wziąć w nim udziału, jest zobowiązana do przesłania oświadczenia o rezygnacji do Organizatora na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia/kursu w formie pisemnej tj. drogą e-mailową na adres elektroniczny osoby odpowiedzialnej za szkolenie/kurs lub faksem na nr 22/622 47 32.
 14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/kursie osoby z listy uczestników, pracownik odpowiedzialny za rekrutację telefonicznie poinformuje kolejno osoby z listy rezerwowej o możliwości odbycia szkolenia/kursu.
 15. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca swój udział w szkoleniu/kursie rezygnuje po terminie wskazanym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu, zobowiązana jest do: przesłania oświadczenia o przyczynach rezygnacji do Organizatora (drogą e-mailową na adres elektroniczny osoby odpowiedzialnej za szkolenie/kurs lub faksem na nr 22/622 47 32) oraz do poinformowania telefonicznie Organizatora o rezygnacji.
 16. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma stosownego powiadomienia, będzie informował pracodawcę o nierzetelności pracownika, zgłaszającego udział w szkoleniu/kursie.
 17. Dyrektor/Kierownik jednostki, której pracownik zgłasza rezygnację po terminie wskazanym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do oddelegowania innego pracownika, na czas trwania szkolenia/kursu i powiadomienia o tym fakcie Organizatora telefonicznie i pisemnie (drogą e-mailową na adres elektroniczny osoby odpowiedzialnej za szkolenie/kurs lub faksem na nr 22/622 47 32).
 18. W przypadku nieobecności zakwalifikowanego uczestnika na szkoleniu/kursie lub braku oddelegowania przez Dyrektora/Kierownika jednostki osoby na zastępstwo za pracownika rezygnującego ze szkolenia/kursu później niż na 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem, Organizator może umieścić daną osobę na końcu listy rekrutacyjnej w przypadku zgłoszenia się jej na kolejne szkolenie/kurs.
 19. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia/kursu, o czym powiadomi osoby zainteresowane, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej projektu.
 20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia/kursu, o czym powiadomi osoby zainteresowane, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej projektu.

§6
Zasady uczestnictwa

 1. Szkolenia jednodniowe odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Szkolenie/kurs Asystent rodziny może odbyć się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z możliwością zaplanowania części szkolenia/kursu Asystent rodziny w soboty i/lub niedziele.
 3. Program merytoryczny szkolenia jednodniowego i szkolenia/kursu Asystent rodziny przelicza się na godziny dydaktyczne, trwające 45 minut.
 4. Uczestnik szkolenia/kursu ma obowiązek:
  • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych, przewidzianych programem szkolenia/kursu,
  • dostarczyć do Organizatora pisemną informację w przypadku każdej nieobecności na zajęciach przewidzianych w planie i programie zajęć, która musi zawierać uzasadnioną/udokumentowaną przyczynę nieobecności,
  • czytelnego i wiarygodnego wypełnienia DEKLARACJI OSOBOWEJ UCZESTNIKA PROJEKTU (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), wraz z potwierdzeniem danych własnoręcznym podpisem,
  • potwierdzenia własnoręcznym podpisem swojej obecności w każdym dniu szkolenia/kursu na LIŚCIE OBECNOŚCI,
  • potwierdzenia własnoręcznym podpisem faktu korzystania z noclegu (jeśli uczestnik korzysta z noclegu / nie dotyczy szkoleń jednodniowych) podczas szkolenia/kursu na LIŚCIE NOCLEGOWEJ,
  • potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru materiałów dydaktycznych i promocyjnych PO KL na LIŚCIE ODBIORU MATERIAŁÓW,
  • potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru zaświadczenia na LIŚCIE ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ, przy czym warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność uczestnika,
  • czytelnego wypełnienia ANKIET, przewidzianych przez Organizatora, z wyjątkiem ANKIETY EWALUACYJNEJ, której wypełnienie nie jest obowiązkowe,
  • dodatkowo uczestnicy szkolenia/kursu Asystent rodziny są zobowiązani do podpisania Umowy o naukę z uczestnikiem (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), która szczegółowo określa zasady uczestnictwa w szkoleniu/kursie Asystent rodziny,
  • wypełnienia i podpisania innych dokumentów związanych z uczestnictwem w szkoleniu/kursie.
 5. Każdemu uczestnikowi w trakcie szkolenia/kursu przysługuje/-ą:
  • uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę trenerską,
  • materiały merytoryczne, dotyczące danego szkolenia/kursu,
  • materiały piśmiennicze oraz promocyjne PO KL, przewidziane przez Organizatora na dany termin szkolenia/kursu,
  • wyżywienie, a w przypadku szkolenia/kursu Asystent rodziny także nocleg, przy czym nocleg nie przysługuje osobom, które mieszkają na terenie miasta, w którym odbywa się szkolenie/kurs Asystent rodziny.
  • ubezpieczenie od NNW na czas uczestnictwa w szkoleniu/kursie na kwotę 10 000 zł.
 6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca, w którym odbywa się szkolenie/kurs.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich regulaminów organizacyjnych, obowiązujących w miejscu organizacji szkolenia szkolenia/kursu.
 8. Jeżeli uczestnik szkolenia/kursu nie spełni wymaganego minimum określonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w interpretacji dotyczącej zasad sankcjonowania nieobecności uczestników w zajęciach realizowanych w ramach projektów PO KL (100% obecności w przypadku szkoleń jednodniowych oraz 80% obecności w przypadku szkolenia/kursu Asystent rodziny trwającego min 230 godz. dydaktycznych), może zostać skreślony z listy uczestników i nie zostanie mu wydane zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu/kursie.
 9. Informacja o skreśleniu z listy uczestników szkolenia/kursu zostanie przekazana dyrektorowi/kierownikowi instytucji delegującej pracownika.
 10. MCPS zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, bez prawa rekompensaty, w przypadku rażącego naruszenia porządku organizacyjnego.
 11. MCPS zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu szkolenia/kursu poprzez wykonywanie fotografii, które mogą być umieszczone w publikacjach poświęconych tematyce pomocy i integracji społecznej na terenie Mazowsza, wydawanych przez MCPS.
 12. Wykonane fotografie mogą być również wykorzystane do celu promocji projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, w tym m.in. mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu www.mcps-efs.pl.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie MCPS oraz na stronie internetowej projektu.
 3. MCPS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi osoby zainteresowane, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej projektu.
 4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich, dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Za realizację Regulaminu odpowiada Kierownictwo Projektu.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy na szkolenie jednodniowe.
 2. Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy na szkolenie/kurs „Asystent rodziny”.
 3. Załącznik nr 3: Uzupełnienie do formularza zgłoszeniowego na szkolenie/kurs „Asystent rodziny”.
 4. Załącznik nr 4: Deklaracja osobowa.
 5. Załącznik nr 5: Umowa o naukę z Uczestnikiem szkolenia/kursu „Asystent rodziny”.

Program Kapitał Ludzki
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Kapitał Ludzki